ความเห็น 53653

Food Science/HR/2

ศรัญญา จำเนียรกาล
IP: xxx.150.210.149
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , อาจารย์ ยม , อาจารย์ สมภพ และสวัสดีเพื่อน ๆนักศึกษา และ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศรัญญา จำเนียรกาล นศ.ป.โท บริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในการเรียนวันที่ 23/07/09 เรื่อง Re-engineering ตามบทสัมภาษณ์ของศ.ดร.จีระ กับ ไมเคิล แฮมเมอร์ ปัจจุบันลูกค้าเป็นผู้กำหนดชะตากรรมขององค์การการผลิตสินค้า และบริการเปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมาก เป็นการผลิตตามความต้องการลูกค้า ผู้บริโภค ลูกค้าจึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์การ การบริหารงานยุคใหม่ จึงมุ่ง สนองตอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ( Customer Oriented ) Reengineering คือ “ ความคิดใหม่เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่อย่างถอนรากถอนโคนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างฉับพลัน ทั้งในด้านต้นทุน คุณภาพ บริการและความรวดเร็ว การปรับระบบมีดังนี้ 1. การคิดค้นทบทวนใหม่ (Rethink) 2. การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่(Redesign) 3. การเสริมเทคโนโลยี(Retool) 4. การฝึกอบรมบุคลากร(Retrain)Rehumaneering ปัญหาที่จะ เกิดขึ้นจากการ Reengineering คือ การไม่เข้าใจของกลุ่มบุคคลากรในองค์กร ซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น เค้าจะได้รับผลประโยชน์ด้านใดบ้าง เราสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานได้โดยนำทฤษฎี 3 วงกลม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร วงกลมที่ 1 การนำระบบ IT (ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)มาใช้ ขั้นตอนการทำงาน หรือ Process วิธีการบริหารจัดการ มาวิเคราะห์ภายในองค์กร โดยเริ่มจาก 1. LEADERSHIP หรือผู้นำ พฤติกรรมของผู้นำจะประสบความสำเร็จมักมี วิสัยทัศน์(VISION) ได้แก่ 1.1. ต้องมีทุน ทุนทางจริยธรรม Ethical Capital (8K) คือ จะต้อง อุทิศชีวิตให้กับงาน เข้าใจทุกแง่มุมของธุรกิจ รู้จัก เรียนรู้และเข้าใจบุคลากรในองค์การอย่างถ่องแท้ , พยายามค้นหาและกล้ารับความเป็นจริงขององค์การ และเปรียบเทียบองค์การของตัวเองกับองค์การชั้นนำตลอดเวลา , ให้รางวัลอย่างเหมาะสมตามระดับความสำเร็จของงานแก่พนักงาน 1.2.ทุนทางปัญญา Intellectual Capital (8K) ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของภารกิจอย่างแจ้งชัด และสื่อสารกับทุกหน่วยขององค์การอย่างทั่วถึง, ติดตามการดำเนินงานขององค์การ ความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาแลอุปสรรคและหาทางแก้ไข (กลยุทธ์วงกลมที่2)1.3.ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ Knowledge Capital (5K) สนับสนุนให้พนักงานเพิ่มการศึกษาและขีดความสามารถในการทำงาน กิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้ถ่ายทอดความรู้ และฝึกฝนพนักงานในการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำในโอกาสต่อไป 1.4.ทุนทางอารมณ์ Emotional Capital (5K)ผู้นำต้องรู้จักตนเอง เป็นผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง มีวุฒิทางอารมณ์ในระดับสูง 2. การสร้างกรอบเพื่อการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (โดยนำทฤษฎี 5 k : ทุนทางวัฒนธรรม Cultural Capital) ต้องทำ 3 ด้าน คือ 2.1. ค่าตอบแทนที่โปร่งใสและสัมพันธ์กับระบบการประเมินผลงาน(วงกลมที่ 3การสร้างแรงจูงใจ (Motivation), 2.2. การระดมสมองของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.3. ผู้นำต้องมีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นตัวอย่าง 3.กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน (people process) การคัดสรรคนให้เหมาะกับงาน คนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คนที่อยู่ในองค์การตั้งแต่ผู้นำระดับสูงสุดและทุก ๆ คนในองค์การจะต้องมีจริยธรรม คุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งมีความสามารถและสติปัญญา การปฏิบัติเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลจะต้องอาศัย ความสามารถของคนในองค์การ ที่มีขีดความสามารถในการนำเอาความรู้มาสร้างทักษะ เกิดความชำนาญที่เพียงพอ และนำไปสู่ความเชี่ยวชาญ ในส่วนของ อ.ยม เป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎี 8 k ของศ.ดร.จีระ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากคนที่มาทำงานในองค์กรหนึ่งๆ มาจากต่างครอบครัว ต่างความคิด ต่างสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การที่เราจะได้คุณภาพของงานนั้น 1.เราจะต้องประเมินองค์กรทราบประวัติความเป็นมาขององค์กรซะก่อน ว่าที่ผ่านมานั้น องค์กรประสบปัญหาอะไรบ้าง มาทำการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขในปัจจุบัน ให้ตรงจุด 2.การแก้ไขเราก็นำทฤษฎี 8 k มาใช้ ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ 3 วงกลม 3.หลังจากนั้นก็มาประเมินผล ว่าเป็นอย่างไร หากใช้ได้ผลได้รับ productivity ที่สูง เราก็สามารถปฏิบัติต่อโดยทำอย่างต่อเนื่อง เพราะ อะไรก็ตามหากเราขาดความสม่ำเสมอ ขาดความต่อเนื่อง สิ่งที่ทำก็จะลดลง จนขาดหายไป “หากคนทั้งองค์กรร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายของการทำงาน งานนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ด้วยความเคารพอย่างสูง