ความเห็น 53498

Food Science/HR/2

นางสาวพรชนก สุขอาจ
IP: xxx.150.101.96
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตเสนอ Blog ซ้ำอีกครั้งพร้อมกับแจ้งชื่อให้ทราบค่ะ 

        เรียนท่าน อ.จีระ ,อ.ยม, อ.สมภพและพี่ๆทีมงานค่ะ จากการศึกษาเมื่อวันอาทิตย์ที่23 ทีผ่าน  ทำให้ดิฉันเห็นว่า...

 

  โลกเราปัจจุบัน  เป็นแบบโลกาภิวัฒน์  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แข่งขันรุนแรง  ถ้าองค์กรเราก้าวตามไม่ทัน   องค์กรก็จะอยู่ไม่รอดในยุคสมัยนี้   ดังนั้นองค์กรต้องรู้จักปรับตัวอย่างถูกวิธี  แต่ก่อนที่จะปรับตัว  ต้องมองให้เห็นจุดแข็ง-จุดอ่อน ,  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรให้ออกเสียก่อน  เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับวิธีการปรับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  โดยวิธีที่ว่า คือ  Re-engineering  เป็นวิธีการปรับองค์กร  ที่เป็นการเปลี่ยนแบบรุนแรง  คือการให้ลืมอดีตแล้วทำใหม่  หลังจากนั้น พัฒนา+ปรับปรุงอยู่เสมอ  เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันการณ์   และรวดเร็วเหมาะกับยุคสมัย,  Re-engineering จึงเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมมาก   สำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร  ถ้านำมาใช้กับองค์กรจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ  ก้าวทันโลก และเข้มแข็ง  อย่างแน่นอน   แต่ปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่วิธีการ   แต่อยู่ที่ความพร้อมของบุคลากรในองค์กร  ที่จะนำวิธีการไปใช้มากกว่า  ซึ่งลักษณะคนไทย  ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  และความสามารถในการทำงานเป็นทีมต่ำ  จึงต้องเริ่มปรับจุดนี้ก่อนโดยใช้ทฤษฎี  8K  ของท่าน อ.จีระ  และหลัก  Workforce  Alignment  ของ อ. พจนารถ  มาช่วยปรับทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร  ให้พร้อมนำวิธีการ  Re-engineering ไปใช้สร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กร  อย่างมีประสิทธิภาพ

    สำหรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  เพราะ  แต่ละคนมีความคิดทัศนคติเฉพาะเป็นของตัวเองอยู่แล้ว  (จะเนื่องด้วยความแตกต่างทางพื้นฐานของครอบครัว  หรือสภาพแวดล้อม)  ซึ่งเราจะวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร...จากประสบการณ์ตรงของ อ. ยม ที่ได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟัง  จะเห็นว่า  อ.  ยม เป็นผู้ที่มีทุน  8K อยู่เต็มตัวท่าน   และท่านยังสามารถประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์อย่างได้ผล  โดยสามารถสร้างทุนจริยธรรม , ทุนมนุษย์, ทุนปัญญา, ทุนแห่งความสำเร็จ  ให้เกิดในตัวบุคคลากรขององค์กร (ที่ก้าวร้าว)  จนเป็นพนักงานดีเด่น (ทำประโยชน์ให้กับองค์กร)  ท่านทำได้อย่างไร ?... เริ่มจากการมองปัญหาที่แท้จริงให้ออก  แล้วหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบ   และวิเคราะห์เลือกหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด  และตรงจุด  [ถ้าท่านมีทุน  8K เป็นหลักยึดประจำใจจะทำให้สามารถเห็นวิธีการ แก้ปัญหาได้ไม่ยาก]  ผลที่ได้รับจึงประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย   

               ทุน  8K ถ้าพวกเราทุกคน ยึดเป็นหลักประจำใจ และนำไปปฏิบัติ  เราจะสามารถสร้างทุนเหล่านี้   ให้กลายเป็นผลกำไรที่มหาศาล  ผลกำไร  ในที่นี้มิได้หมายถึงตัวเงินเพียงอย่างเดียว   แต่ยังหมายถึงการที่เราจะได้ คือการสร้างมูลค่าและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวเราให้สูงขึ้น  ซึ่งดูจะเป็นกำไรที่สำคัญและมีมูลค่ามากกว่า (มนุษย์ทุกคนพึงมี)