ความเห็น 53315

Food Science/HR/2

นางสาวศมน อิศรางกูร ณ อยุธยา
IP: xxx.19.221.6
เขียนเมื่อ 
เรียน อ.จีระ ,อ.ยม และ อ.สมภพ สัปดาห์นี้ เริ่มต้นด้วยการ Share Idea จากบทความ ไม่มี Pain ไม่มี Gain หัวข้อนี้ทำให้นึกถึงคำว่า เจ็บแล้วจำ คนเราเมื่อทำอะไรผิดพลาดก็ต้องมีการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก และในการทำอะไรก็ตามหากเป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ เราจะมีความภูมิใจกับสิ่งที่ทำมากกว่าสิ่งที่ได้มาง่ายๆ         ส่วนที่ได้จากเทปสัมภาษณ์ Dr. Hammer และ ศ.ดร.จีระ นั้น ทำให้ได้รู้จักกับคำว่า Reengineering หรือการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หากใช้ความรู้สึกของตัวเอง หากเราเป็นลูกค้า ก็ย่อมต้องการที่จะได้รับสินค้า/บริการ ที่คุ้มค่าและรวดเร็วที่สุด และเชื่อว่าธุรกิจก็คงต้องการตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าพอใจที่สุด แต่การดำเนินงานต้องผ่านขั้นตอนมากมาย หากมี        1.การกระจายอำนาจ นอกจากจะทำงานได้คล่องตัวขึ้นแล้ว ยังลดข้อผิดพลาดจากการตัดสินใจของคนเพียงคนเดียว แต่ก่อนที่จะมั่นใจมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ทุกคนในองค์กรต้องรู้จักตัวเอง คือรู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร และต้องทำให้ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างทุนทางความสุข จากการทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ และเห็นความก้าวหน้าขึ้น อีกประการคือ ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกที่หมุนเร็วขึ้น เราต้องนำทุนต่างๆที่ชัดเจนสำหรับโลกปัจจุบันก็คือทุนทาง IT การสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่นการนำมาพัฒนาทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา โดยที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและต่อเนื่อง มีการนำ TQM มาใช้ร่วมกับ Reengineering         2.มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาเป็นบทเรียนในการปรับองค์กรเพื่ออนาคต        ส่วนในเรื่องของประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอ.ยม ทำให้ได้ข้อคิด คือ-                     ก่อนจะเริ่มพัฒนา ต้องรู้ปัญหา (นำ 2 R’s มาใช้ในการมองปัญหาคือต้องเป็นจริงและตรงประเด็น) เพราะการนำองค์กรไปข้างหน้าโดยไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาจส่งผลเสียและยากที่จะแก้ไข

-         ให้ความสำคัญกับคนทุกระดับและ

ทุกส่วนในองค์กร แม้จะเป็นจุดเล็กๆที่

ดูเหมือนจะไม่สำคัญ แต่หากเปรียบ

เทียบกับการเรียงโดมิโน หากมีตัวหนึ่ง

ล้ม ก็อาจจะส่งผลให้ตัวอื่นๆล้มไปด้วย

-         เข้าใจธรรมชาติของคน เช่น ถ้าเรา

ทำผิดย่อมไม่อยากให้ใครรู้ แต่เมื่อได้

รับการชมเชย ก็อยากให้คนอื่นรับรู้ด้วย

 หัวหน้าควรจะมีหลักทางจิตวิทยา ทุน

ทางปัญญาและทุนทางอารมณ์

ในการปกครองคน ตักเตือนเป็นการ

ส่วนตัว แต่ประกาศความดีให้คนอื่นรู้

ด้วย เพื่อให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่าได้รับ

ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม ส่งผล

ให้เกิดทุนทางจริยธรรมและทุนแห่ง

การสร้างสรรค์ค์มากขึ้น(เพราะเห็นผล

จากการทำดีจึงอยากทำดีอีก) ทำให้เห็นว่าแม้การพัฒนาคนจะไม่ได้เห็นผลในทันที แต่จะเป็นผลดีในระยะยาวและยั่งยืน