ความเห็น 53269

ความประทับใจจากการมองอนาคต (foresight) สังคมสุขภาวะของผู้สูงอายุ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณมาหยา

การมองอนาคตผู้สูงอายุครั้งนี้ ได้พยายามมองครอบคลุมทั้งระยะแข็งขัน (มีความพร้อมอยู่ทั้งกายและใจ) ระยะพึ่งพิง (กายหรือใจ หรือทั้งสองอย่าง อยู่ในภาวะถดถอย) และระยะไม้ใกล้ฝั่ง (ต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด)

aging framework

แผนภูมินี้ได้ถูกนำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมองไปถึงปัจจัยด้านความเป็นหญิง-ชาย และถิ่นที่อาศัยทั้งในเมืองและชนบท

ในภาพฉายอนาคตจึงพูดถึงผู้สูงอายุหลายกลุ่มครับ เช่น "...กรณีคุณตา สุเมธ มีอาชีพแรงงานรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ เมื่อเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน ต่อมามีเพื่อนบ้านชักชวนไปเป็นหนูทดลองยาของบริษัทยาข้ามชาติ คุณตาสุเมธได้เงินใช้ แม้ว่าจะเสี่ยงแต่ก็จำเป็น เพราะช่วยทำให้มีกินมีใช้ได้..."

แต่ยอมรับครับว่า กลุ่มผู้ที่มาระดมความคิดครั้งนี้จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีการศึกษาอย่างแน่นอน แต่ก็อย่างที่เรียนคือ ครั้งนี้เป็น pre-test เพื่อดูว่ากระบวนการใช้ได้ไหม คาดหวังว่า คงจะนำไปขยายผลต่อในวงกว้าง ในหลาย ๆ พื้นที่ครับ