ความเห็น 53011

Food Science/HR/2

ประชา กองสุข
IP: xxx.120.11.49
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์ จีระ           การเรียนวันที่ 23/07/09 หลังจากได้ชมบทสัมภาษณ์ระหว่าง อาจารย์จีระ กับ Dr. Hammer เรื่องแนวคิดการปรับองค์กรแบบ “Re-engineering”แล้วนั้น  อาจารย์ได้ให้คำถามว่า   อะไร คือปัญหาที่ทำให้องค์กรในประเทศไทยมีการทำงานไม่คล่องตัว และถ้าจะปรับปรุงให้คล่องตัวต้องทำอย่างไร ในความคิดเห็นของผมมองว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ1.ปัญหาจากคนในองค์กร2.ปัญหาจากองค์กรหรือนโยบายองค์กร

3.ปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กรหรือรูปแบบวิธีการทำงานในองค์กร

 1. ปัญหาจากคน เกิดได้จากอะไรบ้าง ผมวิเคราะห์จากการขาดทุน 5 K ดังนี้-         คนขาดความรู้ หรือไม่เข้าใจในงานที่ทำ เนื่องจากขาด Knowledge Capital  ส่งผลคือทำงานผิดพลาด ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการ ขาดทุน Creativity Capital ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานใหม่ ส่งผลให้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรไม่เกิดขึ้นนั่นคือขาดทุนทาง นวัตกรรม Innovation Capital

-         คนขาดความสุขจากการทำงานและการใช้ชีวิต เนื่องจากทำทุ่มเททำงานแล้ว แต่ ไม่ได้รับความยุติธรรมด้านผลตอบแทน หรือการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ได้รับวามพึงพอใจ หรือผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีการควบคุมอารมณ์ในการทำงาน ส่งผลให้ตัวพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาขาด Emotional Capital หรือทุนทางอารมณ์ไปด้วย ซึ่งจะแปรผันตามให้ผลการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สุดท้ายองค์กรที่มีพนักงานเช่นนี้ปฏิบัติงานอยู่ก็จะไม่มีทุนทางวัฒนธรรม Cultural Capital ซึ่งจะไม่สามรถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

 2. ปัญหาจากองค์กรหรือนโยบายองค์กร องค์กรที่มีนโยบายที่ล้าหลังและไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จะทำให้การทำงานล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ผมวิดเคราะห์จากการขาดทุนในทฤษฏี 8 K คือ -         ไม่ให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย สร้างมลภาวะทางอากาศ มุ่งสร้างแต่ผลกำไรเป็นหลัก ไม่มีการคืนกำไรสู่สังคม เช่นพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี นั่นคือขาดทุนทางจริยธรรม (Ethical Capital) และขาดทุนทางสังคม (Social Capital)

-         ไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ใช้เครื่องจักรและอุปกรร์ที่ล้าสมัย คุณภาพผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ไม่มีการพัฒนาย่อมไม่สามารถแข่งขัน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เนื่องจากต้นทุนในการปฏิบัติงานจะสูงกว่าคู่แข่งมาก นั่นคือ ขาดทุนทาง IT (Digital Capital)

 3. ปัญหาจากวัฒนธรรมองค์กร

องค์กรที่มีรูปแบบการทำงานแบบไม่กระชับ ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่มีการทำงานเป็นทีม หรือต่างคนต่างทำ  ความคล่องตัวในการทำงานย่อมหายไป

 จากปัญหาที่กล่าวมาทั้ง 3 ข้อ นั้นสามารถนำแนวคิดการปรับองค์กรแบบ “Re-engineering” มาใช้ในองค์กรได้ โดยอาศัยหลักของ Dr. Hammer 3 ข้อ คือ1.     การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรเช่น ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือเป้าหมายให้ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ ปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน การสำรวจจุดอ่อน จุดแข็งเพื่อวางแผนวางแผนพัฒนาบุคคลากร และระบบงาน เช่น ส่งไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรม ดูงานองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ โดยนำหลักการเพิ่มทุน 5 ทุนมาใช้องค์กร2.     วัดค่าการเปลี่ยนแปลงได้ การทำงานทุกด้านต้องมีการประเมินผลการทำงานโดยมีการกำหนดวิธีการวัดให้ชัดเจนเพื่อสร้างความยุติธรรม3.     สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ต้องไม่มองลูกค้าภายนอกอย่างเดียวต้องมองลูกค้าภายใน คือ พนักงานด้วย โดยต้องสร้างทุนแห่งความรู้ (Knowledge Capital) ทุนแห่งความสุข (Happiness Capital)ให้กับผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจก่อน รวมทั้งให้ความสนใจกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคม(Social Capital)แต่ในความเห็นของผมยังไม่เพียงพอต้องเพิ่มข้อที่ 4.  นั่นคือเพิ่ม ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านเพื่อสร้างความเจริญอย่างยั่งยืน  หรือ สร้างทุนแห่งความยั่งยืน (Sustainability Capital)          ไม่เช่นนั้นองค์อาจจะกลับมาสู่สภาพเดิมได้          ขอบคุณครับ       ประชา