ความเห็น 52923

Food Science/HR/2

นายปรัชญา พุดดี
IP: xxx.181.135.2
เขียนเมื่อ 
นายปรัชญา พุดดี นศ.ป.โท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร         สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ, อ.ยม และ อ.สมภพ เป็นอีกครั้งครับที่ได้รับฟังการสนทนาระหว่าง guru ทั้ง 2 ท่านคือ ศ.ดร.จีระ และ Dr.Hammer เป็นเรื่อง Re-engineering ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้        engineering คือ การวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ ดังนั้น Re-engineering จึงกล่าวได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แน่นอนว่าเมื่อคิดจะเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 เหตุผล คือ 1). สิ่งเดิมยังดีไม่เพียงพอ 2). สิ่งเดิมดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นสำหรับการ Re-engineering นั้น น่าจะมีเหตุผลหลักคือ สิ่งเดิมยังไม่ดีพอ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ สิ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องการ Re-engineering คือ·   ผู้นำหรือผู้บริหารต้องมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสมือนเรือที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางก็ต้องบังคับที่หางเสือ·   องค์กรต้องมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะ คนในองค์กร ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ยอมรับ        สำหรับการ Re-engineering องค์กรในไทยต้องพิจารณาถึงสภาวะของแต่ละองค์กรด้วย ยกตัวอย่าง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องการส่งออกกุ้งของไทยที่เคยมีปัญหาในเรื่องของกุ้งตะกั่วเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการขาดทุนทางจริยธรรมในทฤษฎี 8 k ของ ศ.คร.จีระ ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักกุ้งหวังผลเพียงกำไร ไม่คำนึงถึงผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะถึงเป็นเพียงผู้ประกอบการบางกลุ่มแต่ก็เป็นการส่งออกในนามประเทศไทย ทำให้สินค้าถูกตีกลับและยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินค้าชนิดอื่นๆไปด้วย ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ เรื่องนี้ควรใช้การ Re-engineering มาจัดการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ การผลิต ไปจนถึงการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทุนทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแต่ถ้าเป็นองค์กรทางราชการที่มีจุดแข็งเรื่องของวัฒนธรรมการจัดการแบบ Re-engineering อาจมีปัญหาในเรื่องของคนที่ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและในเรื่องของระบบที่ยังติดอยู่กับรูปแบบเดิมอยู่ ควรใช้การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป พัฒนาเป็นส่วนๆไป น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่า                ในส่วนของ อ.ยม เป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎี 8 k ของศ.ดร.จีระ มาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ตัวอย่างที่อาจารย์ ยม ได้แสดงให้ดู เป็นเรื่องของการขาดทุนทางความสุขและทุนทางจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดปัญหาขึ้น ควรวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องและแก้ปัญหาให้ตรงจุด        เรื่องการแก้ปัญหา HR ในองค์กรนั้น สามารถนำวิธีการในการแก้ปัญหาอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเมืองนิวยอร์ค (NYPD) ของสหรัฐมาเป็นแนวทางได้ โดยมีหลักการคือv  การมีข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบัน (Accurate and Timely Intelligence)คือสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ใช้ข้อมูลจากหลายฝ่ายมาวิเคราะห์ แต่ต้องมีการประสานงานที่ดีv  มีเทคนิคในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผล (Effective Tactics) ทั้งนี้ขึ้นกับบุคคลและประสบการณ์เพราะบางครั้งปัญหาเดียวกันอาจต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันv  การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว(Rapid Deployment of Personal and Resource) การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ เช่น งบประมาณ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับปัญหานั้นv  การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง(Relentless Follow-up and Assessment ) เป็นการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำซ้อน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่พึงประสงค์            หลักการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องจัดการให้ดีและให้ความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ขอบคุณครับ