ความเห็น 52459

สังคมดี ชีวีสุข

ความคิดเห็นดังกล่าวถูกต้องที่สุดค่ะ  ครอบครัวจะมีความสุขถ้าทุกคนรู้จักแบ่งเวลา แยกแยะงาน/หน้าที่/และปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม