ความเห็น 522084

จดหมายถึงพ่อ ฉบับวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..กัลยาณมิตรที่รักการอ่าน..ที่กรุณาแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบันทึกนี้..

  • ได้อ่านพบข้อมูล ซึ่งเสมือน"กระจก"สะท้อนภาพของคุณครูไทยในวันนี้ จาก นสพ.มติชน ฉบับหลังวันครู ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นโพลของสวนดุสิต ที่จัดทำทุกปี จึงขอนำมาฝากทุกท่านและคุณครูที่รัก..ค่ะ

  • ความเชื่อมั่น "ครูไทย" ปี ๒๕๕๐ (จากประชาชนทุกอาชีพทั่วประเทศ ๕,๔๖๗ คน)จากตัวชี้วัด ๓๐ ประเด็น

  • ข้อมูลระบุว่า "น่าภูมิใจไม่น้อย" ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี ๒๕๕๐ อยู่ที่ ๗.๖๔ จากเต็ม ๑๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้น ๐.๐๔ คะแนน ที่น่าสนใจ คือ ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นครูที่เพิ่มขึ้น มีถึง ๑๙ ประเด็น จาก ๓๐ ประเด็น ได้แก่

 

  • การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ ความขยันขันแข็งอดทน มีความเป็นผู้นำ มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และบุคคลรอบข้าง มีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนต่อสังคม

  • มีความเสียสละต่อบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน มีอุดมการณ์ จิตสำนึกความรักในวิชาชีพครู การเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักต่อนักเรียน มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในศีลธรรม การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การใช้วาจาคำพูดกับนักเรียน การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ และ การไม่เป็นหนี้เป็นสิน

  • แต่ขณะเดียวกันในส่วนประเด็นที่ชี้วัดครูไทย ที่ลดลง แม้จะมีเพียง ๑๐ ประเด็น แต่ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน...คือ
  • บุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพ ความทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลข่าวสาร การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ความรู้ความสามารถในการสอน การไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

  • การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู ความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม การรู้จักให้อภัย การรู้จักประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ และการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงเรียน

 

  • ส่วนประเด็นทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียน ตัวดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นยังคงเท่าเดิม
จากคอลัมน์ "เดินหน้าชน" โดยเจตนา จนิษฐ

ถึงแม้ว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งทางวิชาการเท่านั้น..แต่ก็ชวนให้เราได้หยุดคิดพิจารณาเหมือนกันนะคะ..

ด้วยรักค่ะ...วัชราภรณ์