ความเห็น 521852

จดหมายถึงพ่อ ฉบับวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

ครูอบรมสอนแท้             คืออาจ๋ารย์     แม่พ่อ

ครูคือประสบก๋ารณ์         เกี่ยวได้

ใจตนสู้อาจหาญ              สอนต๋น    เองนา

ใจ๋ต๋นสอนต๋นเองได้          แม่นแท้คือครู......

ด้วยความปรารถนาดีจาก.....หนานพรหมมา