ความเห็น 51735

Self AAR May 2006

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2 รถบัส)  ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และเป้าหมายหรือ "ดวงใจ" ของการประกันคุณภาพการศึกษา)     ซึ่งได้รับความกรุณาและการให้การต้อนร้บอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารและบุคลากรจำนวนหลายหน่วยงาน 

เมื่อสรุปการเยี่ยมชมฯในบล็อกแล้วจะเข้ามาเรียนเชิญท่านอาจารย์มาลิณีเข้าไปชมภาพและอ่านบันทึกนะคะ ด้วยความระลึกถึงท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ