ความเห็น 511774

ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ  สุชาดา

ดีใจที่เข้ามาทักทายกันค่ะ กลับมาจากไปเที่ยวแล้วนะคะ มีความสุขกับครอบครัว น่าชื่นชมจังค่ะ

ขอนำเรื่องความสุข มาฝากกันอีกนะคะ

ในวิชาจิตวิทยาและเสรีภาพค้นพบว่า

ในความเป็นจริงความสุขของคนนั้นมีปัจจัยมากกว่าเงินและความมีเสรีภาพ

ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสุขของบุคคล

นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
ยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญ ที่ต้องคำนึงถึงได้แก่

(1) ความต้องการของคนไม่คงที่ เนื่องจากคนมักเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น นอกจากนั้นควรต้องการของคนยังเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษาและโฆษณา เป็นต้น

(2) คนต้องการความมั่นคง ในงาน ในครอบครัว และในสภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของตนเองเพียงคนเดียว

(3) คนต้องการที่จะสามารถไว้ใจผู้อื่น (Trust) ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีน้อยลงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ดังนั้น ถ้าเราอยากจะ มีความสุขกัน ในสังคมปัจจุบัน เรา คงไม่ต้องไปเทียบตัวเองกับคนที่เขา มีมากกว่าเราให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆ
ในเรื่องของการงาน ก็ให้ทำงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด ให้มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาในงาน ก้จะเจริญก้าวหน้าไปเอง
ส่วนการจะไปอยู่ในครอบครัวเดี่ยว หรืออยู่คนเดียวตามลำพังก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยพอสมควรด้วยค่ะ