ความเห็น 509718

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอต่ออีกหน่อย...

  • ปริญญาโทน่าจะเน้นด้านการพัฒนาการวิจัยปัญหาพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณสุข การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการแพทย์แบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและภูมิปัญญาตะวันออก เช่น ฝังเข็ม นวดแผนไทย สมุนไพร ฯลฯ

ปริญญาโทนี้ควรจะเป็นหลักสูตรข้ามชาติ (transnational cirriculum) ที่มีคนลาว-คนไทย-คนชาติอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน...

  • คนลาว+คนอีสานมีแนวโน้มจะรักพวกพ้อง ขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน อ่อนน้อมถ่อมตน
  • ลักษณะเช่นนี้สนับสนุนการทำงานบริการ เช่น การท่องเที่ยว ฯลฯ มาก

ขอให้มิตรภาพลาว-ไทยก้าวไกล และมีความสุข ความเจริญทั่วกันครับ