ความเห็น 509710

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ดวงฤดี...

  • ขอต่อหน่อย
  • หลักสูตรระยะยาวน่าจะดีกว่าระยะสั้น เช่น ปริญญาที่ใช้เวลา 2 ปีขึ้นไป ฯลฯ

หลักสูตรน่าจะมีการเชิญอาจารย์ลาว หรือให้คนลาวเข้ามาเรียนด้วย

  • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (crossculture learning)
  • เพื่อให้เกิดมิตรภาพข้ามพรมแดน (transborder friendship)
  • เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่
  • เพื่อให้ศึกษาเจาะลึกผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม เช่น คนลาวกินปลาดิบเหมือนไทยหรือไม่(เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับ + มะเร็งท่อน้ำดี) ฯลฯ