ความเห็น 502145

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่มน
IP: xxx.28.23.234
เขียนเมื่อ 
วันวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 255107.30 น.                                พร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร08.00 น.                                เดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดอยุธยา                                                รับประทานอาหารเช้าบนรถ ชุดอาหารกล่อง (แซนวิช + น้ำส้ม)10.00 น.                                ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำชมวัดสมณโกฎฐาราม วัดแห่งแม่นมของพระสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชมพระปรางค์ศิลปะขอม เจดีย์ทรงระฆัง ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราช10.30 น.                                ชมวัดสุวรรณดาราราม รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างอุทิศให้บิดามารดา ชมภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฝีมือยอดเยี่ยมงดงามมากมีชื่อเสียงโดงดัง สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ รัชกาลที่ 5 ทรงนำมาจากประเทศอินเดียและกราบนมัสการพุทธสารีริกธาตุ11.30 น.                                รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านคุ้มกรุงศรี13.00 น.                                เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา สัมผัสเครื่องทองคำบริสุทธิ์ที่                                                ที่ขุดพบจากกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะและวัดพระราม นมัสการ                                                พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในผอบ 7 ชั้น ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก14.45 น.                                วัดเสนาวนาราม นมัสการพระพุทธรูปสำคัญ พระสัมพุทธมุนี พระพุทธ-                                                ไสยาสน์สลักจากศิลา ยาว 14 ม. และพระอินทร์แปลงจากเวียงจันทร์16.00 น.                                นำชมวัดพุทไธศวรรย์ เดิมเป็นตำหนักเวียงเหล็กของพระเจ้าอู่ทอง มนัสการ                                                พระปรางค์ขอม พระพุทธรูปศักสิทธิ์ พระพุทธบาท เรือสำเภาพระพุทธ                                                โฆษาจารย์ สักการะขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพ เทพคุ้มครอง ปกปัก                                                รักษาเมืองสิบสองนักษัตร นครศรีธรรมราช อัญเชิญ โดยพระอาจารย์โชติ17.00 น.                                รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ร้านอาหารเรือนรับรอง19.00 น.                                ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ