ความเห็น 49731

พัฒนากระบวนทัศน์เรื่องการพูด

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

เพราะชีวิตของเรามีเรื่องที่สำคัญอยู่ 3 ประการหลัก ๆ ด้วยกันครับ ก็คือ

เรื่องกิน เรื่องอยู่ และเรื่องเสวนา

ถ้ากินเป็น อยู่เป็น และเสวนา (พูด) เป็น ชีวิตก็จะมีสุขครับ