ความเห็น 4952

เอามะพร้าวมาขายสวน : จรรยาบรรณนักวิจัย

From Hell
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
แว๊บผ่านมาอีกรอบ ในบรรดาจรรยาบรรณของนักวิจัยที่พึงมี ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัยที่ไหนก็ตาม ต้องเน้นย้ำ จรรยาบรรณ ในข้อที่ 2 เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเกี่ยวเนื่อง/ เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า research ethic/ ethical issue ในงานวิจัย สำหรับบางหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้งานวิจัยทุกงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมนุษญ์ ไม่ว่าจะเป็น การ review chart/ medical records, interview, intervention/ treatment, take sample (eg. blood)  หรืออะไรก็ตามที่มี "คน" เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทดลอง การวิจัย งานวิจัยนั้นต้องผ่าน ethic committee หรือคณะกรรมการจริยธรรม ประจำหน่วยงานนั้น หรือในบางกรณีบางสำนักพิมพ์อาจจะไม่พิจารณา รับตีพิมพ์ ถ้าไม่ผ่านการรับรอง (approve) จากคณะกรรมการจริยธรรม ของต้นสังกัดผู้วิจัย โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ต่างประเทศ (อาจจะไม่ทุกสำนักพิมพ์/ วารสาร) และเขาจะเขียนไว้ในตัวงานวิจัยที่ตีพิมพ์ด้วย  และวารสารของไทยบางฉบับ หรือแม้แต่บางหน่วยงาน ไม่รับพิจารณาเป็นผลงานทางวิชาการ หากงานวิจัยนั้น ไม่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการจริยธรรม

การเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อลด/ ไม่ให้เกิด ผลกระทบ ในจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเฉพาะข้อ 2 แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช่ทั้งหมด อันนี้ก็ขึ้นกับ ethical mind ของคณะกรรมการจริยธรรมด้วย (คณะกรรมการนี้เขาประกอบด้วย บุคคลจาก สหสาขา) ว่าจะเบี่ยงเบนไปทางไหน อย่างไร

อันนี้บางครั้งยัง controversy ยังถกเถียง ยังขัดขวาง ในบางกรณี เช่น กรณีการทำงานวิจัยย่อยๆ ของนักศึกษา ที่มีเวลาการทำวิจัย ไม่นานนัก เช่น 1-2 เดือน (ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนสุดท้ายของการวิจัย) ทำให้เวลา เป็นเครื่องจำกัด เนื่องจาก คณะกรรมการจริยธรรม จะประชุมกัน ไม่ค่อยบ่อยนัก หรือเป็นวาระๆ ไป เช่น 1 เดือนครั้ง เป็นต้น ทำให้งานวิจัยของนักศึกษาบางเรื่อง ไม่สารมารถ ดำเนินการต่อ (โดยนักศึกษา) ในเรื่องการ publication ได้ เพราะติดขัดในเรื่องนี้

หรือแม้กระทั่งเรื่องงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่อาจารย์ที่ปรึกษา (มักจะมีสิทธิ์/ อ้างสิทธิ์/ ความชอบธรรม) ที่จะนำไป public ต่อ เนื่องด้วยเหตุผลของการเป็นผู้ควบคุม การวิจัยทั้งหมด นี้ก็เป็นกรณีที่น่าจะ นำมาพิจารณา ในเรื่องของจรรยาบรรณ หรือ ethical issue เหมือนกัน อันนี้ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล ( เข้าข้าง) ของตนเองเสมอ
ผมมีความเห็นเรื่องจรรยาบรรณ เพิ่มเติมแค่นี้ครับ เอ ... แล้วผมเข้าทางไหนบ้างนี่
8-)>