ความเห็น 48873

Concept Maps "แผนที่_ความคิด"

เขียนเมื่อ 
เพราะอยากรู้ จึงมุ่งค้นหาจึงได้รู้ว่า ประตูที่จะก้าวสู้การเรียนรู้
เรื่องการใช้แผนที่ความคิดด้วยโปรแกรม mindmanager นั้น
อยู่ที่ http://www.wqsky.com/soften/351.asp