ความเห็น 48436

Food Science/HR/2

ศรัญญา จำเนียรกาล
IP: xxx.120.5.166
เขียนเมื่อ 
กราบเรียนอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , อาจารย์ พจนารถ,อาจารย์ ยม , อาจารย์ สมภพ และสวัสดีเพื่อน ๆนักศึกษา และ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน

กราบเรียนอาจารย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , อาจารย์ พจนารถ,อาจารย์ ยม , อาจารย์ สมภพ และสวัสดีเพื่อน ๆนักศึกษา และ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศรัญญา จำเนียรกาล ศ.ป.โทบริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 ในการเรียนวันที่ 09/07/09 เรื่อง  Workforce Alignment in an Organization อาจารย์ พจนารถ ได้ให้ความรู้ที่มาที่ไปขององค์กรว่า องค์กรที่มีรูปแบบการจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ และบรรลุเป้าหมายตามความต้องการนั้น จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร และได้ให้โจทย์เป็นการบ้านว่า ถ้าไม่มี Organization Alignment จะเกิดความเสียหายอะไรบ้างAlignment หมายถึงนั้นเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อสุดท้ายทำให้เกิด Enterprise Value Proposition ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีดังนี้
  1. ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน เหมือนทำไปวันๆ โดยไม่รู้ว่า นโยบายบริษัทคือ อะไร ลูกค้าคือใคร กลยุทธ์ของบริษัทเป็นอย่างไร
  2. ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่สามารถแบ่งงานกันทำได้
  3. ขาดแรงจูงใจในการทำงาน
  4. ขาดทุนทางความรู้, ขาดทุนทางอารมณ์, ขาดทุนทาง เทคโนโลยี
  5. ขาดทุนทางวัฒนธรรมเนื่องจากความไม่ชัดเจนของการจัดการ
  6. ขาด 4L  
  7. สุดท้ายก็จะขาดความสุขในการทำงาน เนื่องจากทำงานโดยไม่มีทิศทาง ไม่มีแรงจูงใจ ขาดวิสัยทัศน์
ในมุมมองสุดท้ายถ้าไม่มี Organization Alignment นั้น "เราจะพัฒนาและแบ่งปันสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ได้อย่างไร?" ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการในการพัฒนาและแบ่งปันเรื่องของ การพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลากร และการแบ่งปันความรู้ที่สำคัญให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้ทั่วทั้งองค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกัน และ ทำให้พายเรือไปสู่ฝั่งได้ เพราะเรามีทีมที่ดี