ความเห็น 48348

ข่าวดี คนขายาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มะปรางเปรี้ยว และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยที่สูงถึง 172 ซม. สมที่เป็นคนรุ่นใหม่ สูงกว่าผมถึง 8 ซม.
  • ถูกของอาจารย์ครับ... ไม่ว่าจะสูงมาก หรือสูงน้อย > การรักษาสุขภาพมีส่วนช่วยป้องกันโรค และบรรเทาโรค(ถ้ามี)ให้น้อยลงได้เสมอ

การรักษาสุขภาพนับเป็น "การออมและการลงทุน" ที่สำคัญมากทีเดียว... ท่านอาจารย์ ศ.นพ.ประเวศ วะสีเขียนไว้ว่า "ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนอเมริกัน 6 เดือนสุดท้ายคิดเป็น 75 % ของเงินออมทั้งหมด"

  • ขอให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดีครับ...