ความเห็น 48178

กฏมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้หญิงกับกฎหมาย ส่งงานที่4

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อความ

"กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม หรือการกีดกั้นการเข้าถึงทรัพยากร กฎหมายเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อมๆกัน "  

แต่ในปัจจุบันความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเท่าเทียมกันแล้ว ที่ยังไม่เท่าเทียมกันคือทัศนคติที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง และทัศนคติผู้หญิงที่คิดว่าตนทำอะไรไม่ได้เหมือนกับผู้ชาย

ความรู้ความเข้าใจและความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทุกคนโดยไม่จำกัดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอีกต่อไป