ความเห็น 47633

How to Search

เขียนเมื่อ 

วิธีการทำงานของ Google

 หลักการป้อนคำเพื่อ ใช้ในการสืบค้น Google จะค้นหาเว็บเพจ โดยใช้ AND กับคำในวลี เช่น เราป้อน  physics dictionary ก็จะหมายถึงให้ google ค้นคำว่า physics AND dictionary  ถ้าค้นหาวลีที่ต้องการไม่พบ google จะไปค้นหาโดยใช้คำในวลีทีละคำ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ OR หรือ NOT ช่วยในการค้นหาได้อีกด้วย
OR --->เช่น physics OR dictionary หมายถึง physics หรือ dictionary ที่มีในเว็ปนั้นคำหนึ่งคำใดก็ได้
NOT --->เช่น physics NOT dictionary หมายถึง physics แต่ไม่เอา dictionary ถ้ามีคำว่า dictionary อยู่ด้วยก็จะไม่เอาออกมาแสดง
* (ดอกจัน) เราสามารถใช้ * ในการเชื่อมวลี ได้ เพื่อให้ 2 ส่วนของ physics * dictionary หมายถึงจะมีคำหรอวลีอะไรก็ได้มากั้นกลางระหว่าง 2 คำนั้นก็ จะเอาออกมาแสดง