ความเห็น 470044

How to Search

sc21mc
IP: xxx.137.30.254
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคารพ

          ในการสืบค้นจากระบบของ OPAC ในห้องสมุดนั้น บรรณารักษ์

จะต้องออกแบบเน้นให้นักศึกษา หรือผู้สืบค้นมุ่งไปที่ Subject Heading

และจาก sj.h. นั้นจะขยายขอบเขตไปที่  titles หรือ authors ต่อไป และ

จากนั้น จะนำไปสู่ full detail ที่ห้องสมุด และบรรณารักษ์กำหนดไว้ให้ ซึ่ง

ในความเป็นจริงของสังคมโลกปัจจุบันบน OPAC ควรจะมีรายละเอียดที่ค่อน

ข้างจะต้องสมบูรณ์ให้มากที่สุด ในแต่ละรายละเอียดหนึ่งๆนั้น ควรจะต้อง

บอกรายการมากกว่านั้น เช่น ควรจะต้องมี abstract หรือ summary และ note 

อธิบายเพิ่มเติมไว้ และนอกจากนั้น ยังจะต้องมี link ไปยังตัว fulltext ที่จัดเก็บไว้

หรือที่มีอยู่ต่อไป ได้คล้าย e-books & e-learning

           ในปัจจุบันห้องสมุด จะต้องพัฒนาออกไปจากแบบแผนโบราณ ที่กำหนดให้

ใช้ sj.h ตามแบบของ DDC & LC  หรือ Sear List  SJ.H จะต้องกำหนดใช้ได้เหมือน

ใน Google ซึ่งมีวิธีการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน จะไม่ใช้ SJ.H แบบเดิมๆ หันไปใช้

Key words แทนซึ่งมีแนวทางการสืบค้นแบบ keyword แบ่งเป็น 4 แบบ

คือ  KWIC, KWAC, KWOC, KWUC ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ 1978  แต่ในเมืองไทย

บรรณารักษ์ทั้งหลายไม่ค่อยกล้าใช้ เพราะกลัวอะไรสักอย่าง ถ้าท่านอาจารย์มีเวลา ลองเข้า

ไปสืบค้น OPAC  ของ Berkley UCLA , MIT, Cornell และ ที่น่าสนใจมากๆ คือ ที่

Columbia University(CLIO ) จะพบอะไรอีกมากมายในการสืบค้นจากระบบห้องสมุด

โลกมันเปลี่ยน สังคมการเรียนรู้เปลี่ยนไป วิธีการต่างๆควรจะพัฒนาตามไปครับ

ถ้าทุกวันนี้ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ สามารถเรียกใช้ สืบค้นจาก web หรือ จากระบบ

หน้าจอโทรศัพท์มือถือได้ ห้องสมุดจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรในอนาคต