ความเห็น 46226

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ
IP: xxx.108.210.123
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

Human Capacity Building คือการทำอย่างไรให้เราจะสามารถดึงศักยภาพของคนในองค์การออกมาใช้ได้ เราจึงต้องมีการสร้าง Head และ Heart ขึ้นเพื่อผลสัมฤทธ์ขององค์การที่ยั่งยืน  head เป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ส่วนheart เป็นการเข้าถึงสภาวะของอารมณ์และจิตใจ รู้จักการรับฟังและเข้าใจผู้อื่น ก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเราถ้าสองอย่างทั้ง head and heart รวมกันได้อย่างสมบูรณ์เหมาะสมตามกาลเวลาก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตต่างๆให้เป็นโอกาสได้ขึ้นอยู่กับการมองในมุมที่แตกต่างออกไป