ความเห็น 453724

GNH

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ก็ขอให้เป็นความคิดเห็นนะครับ จากการที่ GNH มีองค์ประกอบ 4 ประการ เราก็คงมุ่งไปที่ประการที่ 3 คือการคงสภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการทำลายสิ่งแวดล้อมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในรอบสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมา ทั้งของโลกและของไทย แล้วดูว่าผลกระทบจากการทำลายหรือการพัฒนาที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็ค่อยสร้างกรอบความคิดและสมมติฐานออกมาระหว่างความสุขประชากรกับการคงสภาพหรือรักษาสิ่งแวดล้อม นิยามวิจัยของเราออกมาว่าการคงสสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้าง (ตัวแปรต้น) แล้วกำหนดความสุขประชาชาติว่ามีอะไรบ้าง (เป็นตัวแปรตาม)

การกำหนดนิยามความสุขประชาชาติคงได้จากการทบทวนวรรณกรรมครับ อาจดูที่ Human development index ก็ได้ หรือลองเข้าไปอ่านบทความผมเรื่องภาวะภูมคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง วิกฤติของสังคมไทยกับการแก้ไขภาวะภูมิคุ้มกันทางสังคมบกพร่อง อยุ่ในบล็อคนี้ก็มีครับหรือเสิร์จดูในเน็ตเพราะได้ลงหนังสือพิมพ์มติชนด้วยครับ

พอแนะนำได้เท่านี้ครับ