ความเห็น 45042

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

น.ส.พิศมัย ทิพย์สมบูรณ์
IP: xxx.108.135.25
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจ  จากการได้รับฟังการบรรยายของท่าน ดร.จีระ หงส์ลดารมย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2/07/49 ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องที่ว่าการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเราจะประสบความสำเร็จในองค์กรได้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ head และ heart คือ เน้นให้ความสำคัญกับคนและสร้างความรู้ ไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะในการบริหารงานในเมืองไทยนั้นวัฒนธรรมองค์กรของเราจะแตกต่างจากต่างประเทศดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนมักจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้ยากต่อการบริหารงาน เราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนเพื่อให้เกิดการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมกันนั้นเราต้องพัฒนาด้านความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันด้วย

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ค่ะ