ความเห็น 45000

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

น.ส.สุรัญชนา วรสุนทรารมณ์
IP: xxx.130.143.243
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์จีระ  หงส์ลดารมภ์

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจ  เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานกับนิสิตจิตวิทยาอุตสาหกรรม ม.เกษตรค่ะ ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันนั้นทำให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จมากขั้น หากเรามีการนำเรื่องของ heart และ head มา ประยุกต์และปรับใช้กับการทำงานของเรา คนเรานั้นจะทำงานได้ดีก่อนอื่นต้องมี motivation และมีการปรับพฤติกรรมตนเองให้ทำงานอย่างมีความสุขซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องของ heart นอกจากนั้นแล้วยังต้องรู้จักเปิดโลกทัศน์ให้กวhางขึ้น เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลา มีความรู้ในงานที่ทำ และรู้เป้าหมายขององค์การ และตัวเราเอง จึงจำเป็นที่เราต้องเข้าใจในเรื่องของhead ด้วย ดังนั้นแล้ว การที่จะทำงานให้ดี จึงต้องผนวกสองอย่างควบคู่กันไป นอกจากนั้นยังได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ 8K's และ 4L's ที่น่าสนใจอีกด้วย

ดิฉันเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์ว่า คนเราไม่ควรหยุดนิ่ง ควรหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ควรบ้าคลั่งในเรื่องความรู้ รู้จักที่จะคิดนอกกรอบ เพื่อให้เราเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรา ดิฉันจะนำความรู้ และประสบการรณ์ของอาจารย์มาปรับใช้ในการทำงานค่ะ  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน และมีความสุขกับการทำงาน และหวังว่าจะได้รับความรู้จากอาจารย์อีกในโอกาสต่อๆไป และจะติดตาม blog ของอาจารย์ไปเรื่อยๆ เพราะเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าค่ะ