ความเห็น 44959

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ชมพูนุช ทิมนิกาย
IP: xxx.200.132.71
เขียนเมื่อ 
เรียน        อาจารย์จีระ 
        ข้อคิดที่ได้จากการเข้าสัมนาในวันอาทิตย์ที่  2  ก.ค. 49

1.  ทำให้เข้าใจว่าในการทำงานนั้นนอกจากที่เราจะเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ  ทั้งในทางด้านทฤษฎีและในทางปฏิบัติแล้วนั้น  ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน  หากเรามีแต่มันสมองแต่ไม่เข้าถึงจิตใจของผู้อื่นนั้นเราก็จะไม่สามารถทำงานให้ลุล่วงหรือสำเร็จไปไ้ด้เลย  เพราะในสังคมการทำงานนั้นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  หากเป็นหัวหน้าก็ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเพื่อที่จะชนะใจลูกน้องทำให้เกิดความจงรักภักดี  ทำให้ลูกน้องเกิดความไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่น  ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างดีนอกจากนั้นยังทำให้สัมพันธภาพระหว่างกันดีด้วย  สรุปว่าในการทำงานนั้นบุคคลจะต้องมีทั้ง Head  และ  Heart  ควบคู่กันไปด้วย

2.  ทำให้ได้ข้อคิดว่าในการทำงานเราต้องมีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายว่าเราจะทำงานเพื่ออะไร  เป้าหมายของการทำงานคืออะไร  และเราจะวางแผนการทำงานหรือมีวิธีการทำงานของเราอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด  หาจุดบกพร่องในการทำงานและแก้ไขปรับปรุงให้งานออกมาดีที่สุด  นอกจากนั้นเมื่อเราทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบได้ดีแล้วก็ต้องหาความรู้ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม  เพราะการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด  คนเราสามารถเรียนรุ้ได้ตลอดชีวิตและไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียนรู้  เราควรจะบ้าคลั่งในการหาความรู้มากกว่าที่จะบ้าคลั่งในเรื่องอื่น ๆ

        สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาช่วยให้ความรู้  และหวังว่าจะมีโอกาสได้ติดตามงานและเข้าฟังการสัมนาของอาจารย์ในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ
 

                                                                                                                 ชมพูนุช  ทิมนิกาย
                                                                                     (นิสิตจิตวิทยาอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)