ความเห็น 44765

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ม.เกษตร

ปิยะธิดา ศิลปชำนาญ
IP: xxx.47.105.130
เขียนเมื่อ 

         ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณอาจารย์ที่เสียสละเวลาเพื่อมาให้ความรู้แก่พวกเรา นักศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคจิตวิทยาอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

         ความรู้ที่ได้รับในวันนั้น ทำให้ดิฉันมีความเข้าใจถึงศิลปการทำงานร่วมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะภายในองค์การที่ทำงานอยู่หรือการทำงานที่ไม่ใช่ในองค์การของตนเอง เพราะการทำงานนั้นนอกจากต้องอาศัยความรู้ ที่มีต่องานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ รับรู้และเข้าใจเป้าหมายขององค์การยังต้องรวมไปถึงการมีศิลปที่ต้องใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งเปรียบเสมือน  haed และ heart ดังที่อาจารย์ได้พูดถึง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริหารงานบุคคลได้อย่างแท้จริง เพราะนอกจากผู้บริหารที่เก่งงานแล้วในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับผู้ทำงาน (หรือทีเรียกว่ายุคของ Munan Capacities Bulding) เพื่อให้องค์ดำเนินอยู่ได้ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะละเลยไปมิได้ การนำจิตวิทยาเข้ามาใช้เพื่อการบริหารที่อาจารย์ได้เสนอในทฤษฎี 2I  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกรทำงานของพนักงาน(Function Valuadded) คือ การมีInspriration และ Imagination ซึ่งจะส่งผลถึงการทำงานในระยะยาวของบุคคล และถ้าบรรยากาศในการทำงานเอื้ออำนวยก็จะส่งผลดีถึงองค์การในที่สุดด้วย

         สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการแล้ว การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่เราจะใช้ชีวิตในการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวหากเรารู้จักนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตของตนเอง