ความเห็น 44740

มน. ได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2006”

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์...                        

  • รางวัลที่ได้รับครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สะท้อนให้เห็นความเป็นมหาวิทยาลัย Green, Clean, keen & Meaning ของ "มน."

(1). Green > ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(2). Clean > สะอาดทางกายภาพ(มีระบบ+วัฒนธรรมไม่ทิ้งขยะ+ทำความสะอาด) และสังคม(มีระบบ+วัฒนธรรมตรวจสอบคอรัปชั่นหรือการโกงกิน... ตลอดทั้งส่งเสริมให้คนทำดี)
(3). Keen > เป็นสังคมของคนเก่งและดี
(4). Meaning > มีความหมาย มีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ในด้านดี

  • ขออนุญาตกล่าวสาธุการครับ... สาธุ สาธุ สาธุ