ความเห็น 44584

ความเห็นต่อหนังสือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิด ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

เขียนเมื่อ 
เรียน ศ.นพ.วิจารณ์....ทำอย่างไรจึงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้บ้างคะ....ต้องติดต่อ หรือ ไปค้นคว้าได้ที่ไหนบ้างคะ