ความเห็น 44011

อ่านบล็อกแล้วก็ช่วยกันแสดงข้อคิดเห็นให้เจ้าของความรู้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะกับการพัฒนาความคิดของคนจากการแสดงออกทางความคิดเห็น เพราะการแสดงความคิดเป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติรับรองไว้ แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องมีความสุภาพตามสมควร ไม่ใช่แสดงออกมาโดยไม่ได้กลั่นกรองหรือไม่  อย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่า การแสดงความคิดเห็นของคนไทยยังน้อยเกินไป ทำใหไม่เกิดความคิดต่อยอดที่จะนำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรต่างๆ ในบ้านเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อาจจะเป็นเพราะความคิดพื้นฐานของคำว่า "กลัว" "เกรงใจ"(ในสิ่งที่ไม่ควรเกรงใจ)หรือ "อาย" ก็เป็นได้ แต่ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มใช้ความคิดเห็นให้เป็น เพื่อเปิดโลกทรรศน์ของเราและคนรอบข้างก็ให้เกิดสังคมอุดมปัญญาค่ะ...