ความเห็น 43948

รูปแบบการพัฒนา KM ของ สพท.พิษณุโลกเขต 1

เรียนท่านอาจารย์ทัศนีย์ครับ
IP: xxx.143.132.82
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่กรุณาให้ความเห็นเกี่ยวกับบันทึก โดยความตั้งใจของกระผมที่ได้กล่าวถึงรูปแบบ KM ของ กพร.กับรูปแบบของ สคส.มิได้มีเจตนาจะนำไปเปรียบเทียบกันครับ แต่ตั้งใจจะกล่าวถึงจุดเด่นของทั้งสองรูปแบบที่ผมคิดว่าถ้าจะนำไปประยุกต์ใช้กับ"การจัดการความรู้ในองค์กร"แล้วน่าจะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ถ้ามีการนำกระบวนการ KM ที่ได้รับความรู้จากการอบรมจากอาจารย์ ไปเผยแพร่ให้ครูบาอาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ เขาก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาในลักษณะ TACIT Knowledge ลงในถังความรู้ที่กำหนดได้ตรงเป้าหมายกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน รวมทั้งการขยายผลเข้าสู่การแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรโดยกระบวนการ KM ที่มีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจน สุดท้ายน่าจะจบลงที่ องค์กรสามารถบริหารจัดการไปสู่นโยบาย เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพครับ