ความเห็น 43756

ชีวิตที่พอเพียง : 56. คุยกับลูก

เขียนเมื่อ 
unconditional love น่าจะสอดคล้องกับ "พรหมวิหารธรรม" เป็นความรักด้วยสติปัญญา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นความรักที่ทำให้เกิดความสุขทั้งต่อ ตนเอง ผู้อื่น และสังคมในที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความรักที่เกิดจากใครก็ตามมีความสุขมากพอจนล้นไปหาผู้อื่น จึงไม่มีความจำเป็นต้องการสิ่งใดตอบแทน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นความรักที่เกิดจากการแสวงหาความสุขที่ถูกทาง(สัมมาทิฏฐิ คือ สุขที่เกิดจากการลดความต้องการของตนเองได้) ชีวิตจึงพอเพียง และมีส่วนเกินของชีวิต(ทั้งวัตถุ เวลา สติปัญญา)ไปช่วยเหลือคนอื่น หรือสังคมได้ (อย่างที่อาจารย์สามารถปฏิเสธเงินเดือนที่เห็นว่ามากไป นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ในขณะที่บางคนในสังคมมีเป็นหมื่นล้านก็็ยังไม่พอ) ความสุขแบบนี้(สุขที่เกิดจากการลดความเห็นแก่ตัว) จึงสอดคล้องกับ "ปัจฉิมโอวาท" ของพระพุทธองค์(ซึ่งต้องถือว่าเป็นคำสอนที่สำคัญยิ่ง เพราะการที่ใครจะสั่งเสีย/สั่งสอนเป็นคำสุดท้าย ย่อมต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก อาจเรียกว่าเป็นมรดกที่พระพุทธองค์มอบให้ชาวพุทธก็ว่าได้)โดยสาระที่ว่า ให้เรา้ทำประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ซึ่งหมายความว่า ถ้าแสวงหาความสุขถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ) ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน จะไม่ขัดแย้งกัน แต่กลับกันถ้าแสวงหาความสุขผิดทาง(มิจฉาทิฏฐิ) ยิ่งแสวงหาประโยชน์ตน ยิ่งทำลายประโยชน์ท่าน อย่างที่รู้กันว่าทิศทางการพัฒนาแบบทุนนิยม ทำให้คนไม่กี่เปอร์เซ็นในโลกใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลก ทำให้คนส่วนใหญ่ในโลกขาดแคลน