ความเห็น 43633

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

เขียนเมื่อ 
การพัฒนา (Development) หมายถึง การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะพัฒนาตน คน ทีมงาน หน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดย ขั้นแรกต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนโดยที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่มารับบริการรวมทั้งบุคคลอื่นๆทั่วไป  มีอารมณ์แจ่มใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและถูกกาลเทศะพูดจาอ่อนน้อม และศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ  สำหรับกับผู้ร่วมงานต้องมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน   และในหน่วยงานมีการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ไปอบรมหาประสบการณ์หมุนเวียนกันอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ ไม่ใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเพื่อนร่วมงาน รู้จักคิดก่อนพูดเสมอ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและของหน่วยงานอย่างชัดเจนและแบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้อิสระในการตัดสินใจของหัวหน้างานแต่ละงานไม่ก้าวก่ายกันมีการประชุมและสรุปงานร่วมกันเป็นระยะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกันตน (Self Ability) หมายถึง เป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันโลกทันคน โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนพัฒนาคน ตรงกับศัพท์ทางพุทธศาสนาว่า "ภาวนา"การพัฒนาตน1.ด้านจิตใจ- มีความมั่นใจในการตัดสินใจจากงานที่ได้รับมอบหมาย- มีความจริงใจตั้งใจในงานที่ได้ทำ- มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและการงาน- มีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จลุล่วง- มีความมานะพยายามไม่ยอมแพ้อุปสรรคง่ายๆ- มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดี- มีความคิดสร้างสรรค์2.ด้านร่างกาย- หน้าตาสดชื่นแจ่มใส- มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานเสมอ- แต่งกายดูดีสะอาดตาน่ามองเหมาะกับกาลเทศะ3.ด้านวาจา- พูดจาไพเราะน่าฟัง- คิดก่อนพูดทุกครั้ง- มีหลักการในการพูดเพื่อส่งผลให้งานสำเร็จ ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในองค์       ต้องการให้องค์กรเรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจำเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงาน เป็นประจำ  อยากให้องค์กรจัดให้มีการไปศึกษาดูงานระหว่างองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป และอยากให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานมากกว่านี้ เทคนิคการทำงานเป็นทีม
เป็นเทคนิคในการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีการตัดสินใจร่วมกันด้วยหลักประชาธิปไตย มีการยอมรับ เสียสละ ร่วมมือ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทีมให้ครอบคลุมทีมงานในหน่วยงาน,ระหว่างหน่วยงาน ,ระหว่างวิชาชีพ, ระหว่างระบบงานในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน1.ให้เปิดใจรับฟังกัน2. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงาน3. มีการปรึกษานอกรอบแบบไม่เป็นทางการเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหา4. มีการนำกระบวนการจูงใจมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน5. การร่วมกันทำระบบGrand Round6. การร่วมประชุมของทีมงานอยู่เสมอเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา7. รู้จักนำข้อขัดแย้งมาใช้เพื่อการสร้างเสริมและสร้างสรรค์8. ร่วมประเมินผลงานการทำงานของแต่ละหน่วยงาน9.สรุปผลความสำเร็จหรือความคืบหน้าของงานร่วมกัน
คำพูดที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์
  • อย่าซ่าไปหน่อยเลย ไอ้ที่เคยทำนะ ทำให้มันดีเสียก่อนเถอะ
  • พวกนี้ชอบเป็นตัวปัญหา อยู่ดีไม่ว่าดี
  • ไม่มีอะไรทำหรือไง ถึงได้ชอบลองอะไรใหม่ ๆ อยู่เรื่อย
  • ถ้าทำมันได้ก็ดี แต่ฉันว่าไม่มีทางหรอก อย่าเสี่ยงเลย
  • อย่าคิดนะว่าทำที่อื่นสำเร็จ แล้วจะมาทำที่นี่สำเร็จ
           ไม่ทันแล้วคุณ เอาแบบเดิมเถอะ อื่นๆที่อยากจะบอกในการไปศึกษาดูงาน        รู้สึกประทับใจและดีใจมากเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูงานในลักษณะนี้ แต่สิ่งที่อยากเสนอคืออยากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหลายๆที่เพื่อจะได้ดูความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะได้นำความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานไปปรับปรุงตนเองและองค์กรให้พัฒนาให้ดีกว่าเดิม เช่น·      ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย·      กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก·      เน้นหลักการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน·      คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี·      ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
1. จัดทำโครงการหรือแผนงาน โดยกำหนดกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไว้ให้ชัดเจน และกำหนดแผนการประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การไว้ให้ชัดเจนด้วย
2. เน้นหลักการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน
4. กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
5. จัดให้มีระบบควบคุมกำกับงานและติดตามประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. จัดทำแผนผังหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่การงานไว้ให้ชัดแจ้ง
7. ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย
8. คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
9. ต้องมีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยงานตามความจำเป็น
10. ผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคนต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย
11. นำหลักและเทคนิควิธีการประสานงานทุกวิธีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการไม่ประสานงาน
  หมายเหตุ  ต้องการให้ทางหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแปลนของหน่วยงานเพราะผู้ปฏิบัติจะวางแปลนของตนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด