ความเห็น 43614

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

นายธานินทร์ ชินราช รังสีฯ 483070284-2
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญที่เคารพ

เรื่อง ตอบคำถามเรื่องการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน

 

เรื่องการพัฒนาตนได้แก่

1.ฝึกการขวนขวายใฝ่รู้อยู่เสมอเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเอง2.การเป็นคนตรงต่อเวลาจะทำให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ  3.การทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถถือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่4.แต่งกายถูกระเบียบ สะอาด ดูแลความสะอาดของร่างกาย เพราะการทำงานต้องให้บริการ ถ้าแต่งกายไม่สะอาดเรียบร้อยแล้วผู้รับบริการก็อาจไม่แน่ใจว่าเป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการจริงหรือเปล่า  หรืออาจจะไม่มั่นใจในตัวผู้ให้บริการ5.เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์  น่าคบ 

เรื่องการพัฒนาคน ได้แก่

1.จัดหรือให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการพัฒนาคนให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆ2.มีการให้รางวัล หรือชมเชยเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานทำงานได้บรรลุ หรือเกินเป้าหมายของหน่วยงาน3.มีสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นธรรม  จะทำให้บุคลากรมีกำลังใจและทำงานอย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นผลให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ4.การประชุมภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ  และต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กร และการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

เรื่องการพัฒนางาน ได้แก่

1.การประชุมภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานขององค์กรและการให้บริการ2.การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น  เป็นการเพิ่มความรู้ และมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรหรือการให้บริการ3.มีระบบการควบคุมระบบการทำงานของบุคลากรที่ชัดเจน  และเป็นธรรม เพื่อการทำงานที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ4.มีระบบการตรวจสอบการทำงานที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้จากบุคคลภายนอก5.มีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อการป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น การไปดูงานที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

ก่อนไป

-        คิดว่าจะได้ไปดูระบบงานและการให้บริการของแผนกเอกซเรย์ที่ผ่านมาตรฐานการให้บริการ (HA) 

ระหว่างที่ดู

1.       พบว่าการเก็บอุปกรณ์เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงาม

2.   เจ้าหน้าที่มีป้ายชื่อแสดงสถานะแต่ละบุคคล  เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย

3.   ความเป็นมิตรและการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ รู้สึกอบอุ่น

4.  ห้องเอกซเรย์  ดูสะอาด 

                 

หลังจากที่ได้ดูสิ่งที่ได้รับ

1.มีระบบ Dubble check film  คือมีการเช็คฟิล์ม 2 ขั้นตอนโดยใช้ 2 คน

2.ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยการบันทึกความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดและรวบรวมความเสี่ยงทำบันทึกถึงฝ่ายบริหารเพื่อการแก้ไข

3.ระบบการป้องกันการเอกซเรย์ผู้ป่วยผิดคน  โดยเช็คผู้ป่วยก่อนการเอกซเรย์  และก่อนรับฟิล์ม  โดยให้ผู้ป่วยเก็บprint ไว้เช็ค

4.ระบบการวิเคราะห์ฟิล์มเสียแต่ละห้องตรวจ  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เก็บสถิติและวิเคราะห์สาเหตุ พร้อมหาทางแก้ไข  ซึ่งจะเป็นการให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

 

การได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาระบบงานและการให้บริการของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพถือว่าโชคดีมากๆ และกระผมคิดว่า จะนำตัวอย่างที่ดีหลายๆอย่างที่ได้ข้อคิดจากที่ได้ไปดูงานไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป  และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้พาน.ศ.ไปเรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเรียนรู้ที่ดี มีประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่งสำหรับน.ศ.ครับอาจารย์