ความเห็น 436

ความตาย กับ ภาษี ท่านจะหนี2สิ่งนี้ไม่พ้น

ไม่บอกดีกว่า(หน้าตาดีๆ)
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

            เห็นด้วยเพราะคนเราตั้งแต่เกิดจนตายยังไงก็ต้องเสียภาษีถึงแม้ว่าจะคงสภาพเป็นผู้เยาว์ก็ต้องเสียภาษีเพราะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยครบ180วันถึงแม้ไม่มีรายได้แต่ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมคือผู้ปกครองที่ต้องเสียภาษีแทนและเมื่อตายก็ต้องเสียภาษีในปีภาษีที่ตายโดยตกเป็นหน้าที่ของผู้รับมรดกที่ต้องเสียภาษีในปีนั้นจนกว่าจะแบ่งมรดก

             ฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าความตาย กับ ภาษี จะหนี 2 สิ่งนี้ไม่พ้น  ถือว่าเป็นความจริงพิสูจน์ได้ตามกฎหมายมั้ง เพราะภาษีต้องอยู่คู่กับมนุษย์ทุกคนยกเว้น คนที่ศาลสั่งให้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถให้ยกเว้นภาษีหรือพระภิกษุและผู้ที่ไม่มีเงินได้ตามอัตรากฎหมายกำหนดเป็นต้นนอกเหนือจากนี้ไม่มีการยกเว้น  .............  นะจะบอกให้

           จากหัวข้อนี้ภาษีเปรียบเสมือน   "  รกที่คอยติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด    และเปรียบเสมือนโรงศพที่ติดตัวเราไปพร้อมกับความตาย"

                                            สมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาวพรทิพย์        ภักดีเจริญ       รหัส     4836033

2.นางสาวภาวิณี          เฉลิมพงษ์         "        4836040

3.นางสาวเมริษา         หมัดอะหิน         "        4836044

4.นางสาวรสริน          บุญริน              "        4836049

5.นายวีระยุทธ์          สุวรรณโณ         "        4836061

6.นางสาวสรินทิพย์    ตั้นกิ้ม              "        4836066

7.นางสาวสุกัญญา    เหล็มนุ้ย           "         4836067

8.นางสาวสุกัญญา    บุญสม             "         4836068

9.นางสาวสุชาดา     มูละ                 "         4836071