ความเห็น 43408

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรฉบับแรก กับการเริ่มต้นความเป็นรัฐสมัยใหม่ของไทย

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วจ๊ะ คิดว่า เราน่าจะมาวิเคระห์ว่า คนไร้รัฐเกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคไหนกัน ?

โดยกฎหมายไทยดั้งเดิม การปฏิเสธมิให้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทยนั้น เริ่มเพียงใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๔๗๐ ใช่ไหมนะ ?

ดังนั้น คนไร้รัฐก็น่าจะเกิดในยุคนี้