ความเห็น 43311

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

เขียนเมื่อ 

หลักการพัฒนาคน และตนเอง

 1. ต้องพัฒนาจากแนวคิด โดยต้องคิดในทางที่ดี
 2. ต้องลดอคติของตัวเอง
 3. ต้องมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
 4. เป็นผู้รับฟังที่ดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
 7. มีเป้าหมายในชีวิต
 8. สามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ
 9. มีความคิดที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 10. ควรเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี
 11. มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 12. หาโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนฝูงอยู่เสมอ

หลักการพัฒนาทีมงาน หน่วยงาน

 1. มีวิสัยทัศน์
 2. ในระยะเวลาหนึ่งควรมีการตรวจเช็คระบบต่างๆ
 3. แบ่งสัดส่วนของหน่วยงานให้เป็นระบบ
 4. มีการจัดให้ไปดูระบบงานอื่นๆ ที่ดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกลับมาพัฒนาในส่วนของหน่วยงานที่สังกัด
 5. หาจุดอ่อนของหน่วยงานเพื่อกำจัดออก หรือนำไปพัฒนาต่อ
 6. มีระบบการสื่อสารที่ทันต่อทุกสถานการณ์
 7. มีการจัดประชุมเพื่อดึงความคิดที่ดีของทีมงานมาพัฒนาหน่วยงานต่อไป

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่พาผมไปรับประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเอง ทั้งในเวลานี้ และอนาคตภายภาคหน้า ขอบคุณครับ