ความเห็น 42779

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

นางวิไลจิตต์ ปิยไพร
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์JJ และอาจารย์เพชรากร  ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้พานักศึกษารังสีเทคนิคไปดูงานที่รพ.อุดร

-การพัฒนาตน เราก็ควรมาทำSWOT ให้ตัวเองก่อน ดูว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศพัฒนาและสิ่งคุกคาม เพราะตัวเราเท่านั้นที่รู้ดีกว่าใคร  คนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง การทำงานควรมีความตั้งใจทำงาน มีความกระตือรือร้น มีความมานะพยายาม  และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์และอดทน    การแต่งกายสะอาดเหมาะกับกาลเทศะ พูดจาไพเราะ คิดไตร่ตรองก่อนพูดเพราะเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกมาเก็บคืนได้ ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้ร่างกายแข็งแรง หน้าตาสดชื่น  ควรหาโอกาศทบทวนตนเองอยู่เสมอว่าตนยังไม่ได้ทำอะไรที่เร่งด่วนและสำคัญ  เร่งด่วนไม่สำคัญ  ไม่เร่งด่วนสำคัญ  ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ  มีการวางเป้าหมายในชีวิต  และกำหนดว่าเมื่อใดจะไปถึงเป้าหมาย  และควรมีPDCA สำหรับตัวเอง(plan do check act)

การพัฒนาทีม  มีการพูดคุยกันเปิดใจรับฟัง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้อื่นมี  มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง โดยนำข้อขัดแย้งมาใช้เพื่อเสริมสร้างและสร้างสรรค์  ทุกคนควรมีทัศนคติในทางบวก ไม่ปิดกั้นความคิดผู้อื่นให้โอกาศทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานรับทั้งผิดและชอบโดยเท่าเทียมกัน มีการทำงานเป็นทีมและมอบหมายงานชัดเจนว่าใคร ทำอะไร และควรสร้างบรรยากาศในการทำงาน และควรมีแรงจูงใจในการทำงานอาจจะเป็นรางวัลหรืออื่น ๆ

ความต้องการที่อยากจะได้จากองค์กร อยากให้หน่วยงานเห็นความสำคัญในเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อยากได้เครื่องเอกซเรย์ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ   

อื่นๆที่อยากจะบอก  อยากให้ทุกคนในหน่วยงานโดยเฉพาะผู้บริหาร เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าทุกคนในหน่วยงานมีความสำคัญเท่าเทียมกันจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้  ทุก ๆ คนมีความเป็นคนเท่าเทียมกัน

ขอบพระคุณอาจารย์JJ ที่เปิดโอกาศให้เห็นโลกกว้างกว่าที่เคยเห็น เคยทำHAค่ะ ที่โรงพยาบาลปราสาท แต่ทำด้วยความไม่เข้าใจ และไม่รู้ ลองทำดูทำที่เขาสั่ง ไม่ได้ทำจากใจที่เราอยากจะทำ ก็เลยไม่สำเร็จ  กลับไปทำงานจะไปพัฒนางานที่ทำ ให้สำเร็จโดยทำงานประจำและHAให้ไปในทางเดียวกัน เพราะที่ทำงานก็คือบ้านหลังที่สองของเรา (เราได้อยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านซะอีก)  ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ