ความเห็น 42772

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

สุภัทรา ทองจิต
IP: xxx.91.35.200
เขียนเมื่อ 
จะพัฒนาตน คน ทีมงาน หน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานคุณภาพโดย ขั้นแรกต้องพัฒนาตัวเราเองก่อนโดยที่สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ร่วมงานและผู้ที่มารับบริการรวมทั้งบุคคลอื่นๆทั่วไป มีอารมณ์แจ่มใส หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยและถูกกาลเทศะพูดจาอ่อนน้อม และศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ สำหรับกับผู้ร่วมงานต้องมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเสมอ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานก็ต้องมีการพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน และในหน่วยงานมีการจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสได้ไปอบรมหาประสบการณ์หมุนเวียนกันอย่างทั่วถึง ให้กำลังใจกับผู้ร่วมงานเสมอ ไม่ใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจของเพื่อนร่วมงาน รู้จักคิดก่อนพูดเสมอ กำหนดเป้าหมายในการทำงานและของหน่วยงานอย่างชัดเจนและแบ่งงานกันทำอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ให้อิสระในการตัดสินใจของหัวหน้างานแต่ละงานไม่ก้าวก่ายกันมีการประชุมและสรุปงานร่วมกันเป็นระยะร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรในองค์ ต้องการให้องค์กรเรื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน อยากให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นประจำเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่มีระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหน่วยงาน เป็นประจำ อยากให้องค์กรจัดให้มีการไปศึกษาดูงานระหว่างองค์กรอื่นที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป และอยากให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานมากกว่านี้ อื่นๆที่อยากจะบอกในการไปศึกษาดูงาน รู้สึกประทับใจและดีใจมากเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปดูงานในลักษณะนี้ แต่สิ่งที่อยากเสนอคืออยากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหลายๆที่เพื่อจะได้ดูความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละองค์กรเพื่อที่จะได้นำความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานไปปรับปรุงตนเองและองค์กรให้พัฒนาให้ดีกว่าเดิม