ความเห็น 42497

สอนคน หรือ สอนหนังสือ

วรรณวิไล วรแสน
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
      การพัฒนาตนเอง 

1.ต้องรู้จักประเมินตัวเองว่า มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรแล้วนำจุดเด่น มาพัฒนางานของเราให้ดีขึ้น ถ้าเรามีจุดด้อย        เราก็ต้องฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้

2.รู้จักวางแผน แล้วนำมาปฏิบัติ

        3.รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง ถ้าดีก็นำมาพัฒนาและปฏิบัติทำให้เป็นมาตรฐานให้ผู้อื่นยอมรับ

        4.ต้องมีเป้าหมายในการทำงาน

        5.ยอมรับความแตกต่างของคน มีความสามารถไม่เท่ากัน

        6.ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง      การพัฒนาทีม และหน่วยงาน

1.สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่

2.มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน

3.สร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความเต็มใจที่จะทำงานและพัฒนา

4.ระดมสมอง เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของผู้อื่น เช่น การใช้ซองฟิล์มเก่า มาเป็นFolder ใส่ฟิล์มที่จะให้คนไข้นำไปพบแพทย์

-สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การประกวดคำขวัญนโยบายของหน่วยงาน ผู้ชนะได้รับรางวัล เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

-ให้ความสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความมีคุณค่าโดยมอบหมายงานที่สำคัญ  ที่คิดว่าเขามีความสามารถที่จะทำได้

-มีการจัดทำคู่มือการปฎิบัติร่วมกัน  เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีระบบการจัดการ  การทำงานให้ง่ายขึ้น  ไม่ซ้ำซ้อน  ไม่เสียเวลาและไม่เสียโอกาส  เช่น  การจัดการระบบจัดเก็บฟิล์มและการซีมคืนฟิล์ม

-พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  โดยการจัดทำ Case conference

-ให้ทุกคนตระหนักถึงการปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทันเวลาและมีคุณภาพ

-ชี้แจงให้ทุกคนในหน่วยงาน  เข้าใจในการทำงานของหน่วยงานมีเป้าหมายอย่างไร   และมีหน้าที่อะไร

-ให้โอกาสทุกคนได้พูดและแสดงความคิดเห็น

-จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  น่าทำงาน  ทำให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงาน

-ค้นหาความเสี่ยง   ที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพ  เช่น  การค้นหาอัตราฟิล์มเสีย  บันทึกอัตราฟิล์มเสีย  ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร  แล้วดำเนินการแก้ไขอย่างไร