ความเห็น 408341

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณกลุ่มเม็กดำ

P

คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ชนบท  ส่วนมากที่เหมือนกันทุกหมู่บ้านก็คือการเข้าวัด "จำศีล ปฏิบัติธรรม" ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับผู้สูงอายุในชนบท

 ค่ะ  วัด เป็นที่ทำให้คนสูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สุขภาพกายก้จะดีขึ้นด้วยเป้นเงาตามตัว ตอนนี้ บางวัดจะจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ มีเจ้าหน้าที่มสบริการตรวจสุขภาพฟรี นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมด้านพัฒนาอาชีพ เช่น จักสาน เย็บปักเสื้อ  ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพขึ้น บางคน นำไปประกอบอาชีพเสริมได้ด้วย

ในวันสำคัญทางศาสนา สมควรที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ควรมาทำบุญด้วยกัน รักษาประเพณีที่ดีงามดั้งเดิมของเราไว้ค่ะ