ความเห็น 407393

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P
คุณให้ความเห็นว่า...ถ้าดูรายการวงเวียนชีวิตบ่อยๆ..จะพบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันอยู่อย่างลำบากนะคะ..โดยเฉพาะชาวบ้าน...
และ.....หากไม่รู้จักการออมตั้งแต่วันนี้จะลำบากในภายหน้านะคะ

 

นี่ก็แสดงถึง ความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้น การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยหวังว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ จะสามารถกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ได้

แต่ในความเป็นจริง ผลการพัฒนา ไม่ได้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

ดังนั้น การที่รัฐฯจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ดิฉันจึงคิดว่า เป็นการดีที่สุดค่ะ

ส่วนเรื่องการออมส่วนบุคคล  นี่เป็นวินัยการเงินที่สำคัญมากค่ะ  เพราะจะทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

ทราบว่ารัฐบาลเองก็พยายามรณรงค์อยู่มาก เช่น ในชุมชนเกษตรกรรม ก็ จัดให้มีกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ให้สมาชิกสมทบออมเงินกัน วันละ 1 บาทเป็นต้นค่ะ