ความเห็น 406226

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะ

P

 

  • ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนค่ะ
  •  คุณ RAK-NA
    บอกว่า....
    ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมการอย่างดีชีวิตจะมีความสุข
  • แต่ยังมีอีกมุมมองที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจที่ลูกหลานไม่ดูแล

 สำหรับเรื่องนี้ พอดีดิฉันได้อ่านข้อมูล.......

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับบที10( 2550-2554 )

ว่า.......ได้มีการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลักของแผนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน พร้อมกับน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนาประเทศ

 เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง ภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการมุ่งเน้นเพื่อสร้างรายได้และให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน

สำหรับรูปแบบของหมวดสวัสดิการที่น่าสนใจคือ

สวัสดิการฐานประกัน ตั้งอยู่บนหลักการๆประกัน คือ การสร้างระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการประกันการมีรายได้เมื่อเกษียณอายุการทำงานหรือชราภาพ

ในสังคมเกษตรกรรม จัดให้มีกองทุนภาคประชาชน ให้สมาชิกสมทบเงินออมวันละ 1 บาท เป็นต้น

ดังนั้น ในระยะ ไม่นานเกินรอ เราคงได้เห็นผลที่ภาครัฐ พยายามจะแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องของความยากไร้ และปรับปรุงเรื่องสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้นค่ะ