ความเห็น 405088

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

ธนาคารโลกแนะนำให้ใช้ห้าแนวทางประกอบกันครับ

ธนาคารโลกได้เสนอระบบเงินสงเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยเสาหลัก 5 เสา ใช้ประกอบกัน เนื่องจากการพึ่งพาระบบใดระบบหนึ่งเพียงอันเดียว มักจะไม่เพียงพอ
  1. ระบบสังคมสงเคราะห์พื้นฐาน เรียกว่า "zero pillar" เป็นระบบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลย ผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือ ไม่มีพันธะที่จะต้องจ่ายเงินสมทบใดๆเข้ากองทุนในขณะที่ยังทำงานอยู่ เป็นความช่วยเหลือพื้นฐานแบบให้เปล่าจากรัฐแก่ประชาชน
  2. ระบบประกันสังคม เรียกว่า "first-pillar" ผู้ประกันตนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง สมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะนำเงินไปหาผลประโยชน์ และนำดอกผลมาดูแลผู้ประกันตน ตามเงื่อนไข ทั้งในระยะที่ยังทำงาน หรือเกษียณอายุไปแล้ว
  3. ระบบการออมส่วนตัว เรียกเป็น "second pillar" ซึ่งแต่ละคนทำการออม และ/หรือ ลงทุน (ในตราสารหนี้/ตราสารทุน/กองทุน) จำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะต้องออมเงินไว้ใช้ในเวลาจำเป็น ในเวลาฉุกเฉิน หรือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะหามาเพิ่มได้อีกแล้ว เป็นการออมที่มีผู้จัดการเงินมืออาชีพนำเงินออมไปออกดอกออกผลให้; ในภาครัฐมีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในภาคเอกชน มีความพยายามจะจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) มานาน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ; กบข. และ กบช. ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่ผู้เขียนมั่นใจว่าไม่ควรรวมกันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจจะมีขนาดใหญ่ยักษ์เช่นเดียวกับ Calpers (กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งมลรัฐคาลิฟอร์เนีย) และในที่สุดจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง; จะโยกการลงทุนเข้า/ออกครั้งใด ก็จะเกิดความปั่นป่วนในระบบเศรษฐกิจ; จำเป็นต้องออกกฏหมายป้องกันการแทรกแทรงทางการเมืองอย่างรัดกุม; กบข.มีสมาชิกเป็นข้าราชการ ซึ่งข้าราชการมีประมาณสองล้านคน ส่วน กบช.หากจัดตั้งขึ้นมา จะมีสมาชิกเป็นแรงงานในระบบเป็นพนักงานเอกชนจำนวนถึง 13 ล้านคน (ข้อมูลปี 2547)
  4. ระบบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็น "third-pillar" ซึ่งทั้งนี้พนักงานกันเงินได้ส่วนหนึ่งไปลงทุน เพื่อเก็บเป็นเงินก้อนเมื่อคราวเกษียณอายุ นายจ้างสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง รัฐลดภาษีให้ด้วยอีกส่วนหนึ่งโดยให้หักเป็นค่าใช้จ่าย
  5. การเกื้อกูลกันในครอบครัว เป็นเสาหลักสุดท้าย เป็นการเกื้อหนุนกันในครอบครัว ซึ่งรวมถึงเงินและสิ่งที่ไม่ใช่เงินด้วย เช่นลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ ดูแลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ที่อยู่อาศัย คนดูแล

การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการล่วงหน้าครับ