ความเห็น 404797

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

P

ดีใจที่คุณConductor..เข้าอ่านค่ะ และถ้าเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ก็เชิญใช้ประโยชน์ได้ค่ะ

เรื่องแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ มีการกล่าวถึงกันมาพอควร ทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  แต่ตอนนี้ ปรากฏชัดขึ้นๆแล้วค่ะ จากตัวเลข ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

ทำการเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรของปี 2549 และแนวโน้มของโครงสร้างประชากรปี 2570

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่วัยเด็ก 0-20ปี  วัยทำงาน 20-59 ปี  และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

พบว่า ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีสัดส่วนลดลง ขณะที่กลุ่มที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัว

พศ.2549 สัดส่วน พ.ศ. 2570 สัดส่วน 
ประชากรรวม62,828,706 100 69,763,095 100 
อายุ 0-20  ปี18,665,174    29 16,088,480    23 
อายุ 20-59 ปี37,251,695  59.29  37,651,295    53 
อายุ60ปีขึ้นไป 6,533,470  10 

16,054,020

    23