ความเห็น 402617

ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเสียแล้ว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ขอเสริมด้วยข้อมูลครับ 
  • ไม่นานมานี้ มีผู้สำรวจว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของครัวเรือนในประเทศไทยเป็นหนี้
  • บทความใน กรุงเทพธุรกิจฉบับวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ใช้ข้อมูลของ ศ.ดร.ปราโมท  ประสาทกุล  ซึ่งผมสรุปจาก นสพ อีกต่อ ดังนี้

  •  ผลการสำรวจทัศนคติที่มีต่อการช่วยเหลือญาติมิตรที่ชราและยากไร้ แม้คำตอบน่าเบาใจ (ว่าอยากช่วย) แต่เมื่อพิจารณาจากศักยภาพทางการเงินแล้ว คนเหล่านี้ส่วนใหญ่นอกจากจะไม่มีเงินออมแล้ว ยังแบกภาระหนี้สินไว้รุงรัง ทำให้น่าห่วงถึงคุณภาพชีวิตของคนชรา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีเงินออม
  • ระบบประกันสังคมของเรามีไม่มาก และไม่ได้ครอบคลุมมากนัก จากจุบันมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ 8 ล้านคน ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ รวมทั้งกรณีชราภาพ ด้วยเงินหน้าตักของกองทุนฯ กว่า 200,000 ล้านบาท แต่ตัวเลขที่มากกว่ากลับอยู่นอกระบบ ในจำนวนนี้มีแรงงานถึง 15 ล้านคนที่ไม่ได้รับการดูแล และแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น ก็ยังไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าคนที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยชราในอีก 20-30 ปีจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประกันสังคมครอบคลุมแค่ 20% คนในภาคเกษตรหรือรับจ้างไม่อยู่ในโครงการนี้อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อประชากรส่วนนี้เข้าสู่วัยชรามากขึ้นคงลำบาก ถ้าเขาไม่มีรายได้เกื้อหนุน
  • คนแต่ละคนต้องเตรียมตัวว่าตัวเองจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งด้านรายได้ หาทางเก็บออม ใช้จ่ายอย่างพอเพียง เก็บไว้ใช้จ่ายในยามแก่เฒ่า ในด้านสุขภาพ รักษาสุขภาพตัวเอง อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว เพื่อให้สุขภาพดี ไม่เป็นคนแก่ที่พิการ ช่วยตัวเองไม่ได้ รวมไปถึงส่งเสริมทัศนคติของคนทั่วๆ ไปให้รู้ถึงการกตัญญูรู้คุณ ให้คนรุ่นหลังช่วยดูแลคนชรา ส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นชุมชนให้ดูแลคนแก่ คนอ่อนกว่าดูแลคนแก่กว่า

  • ประเด็นสุดท้ายนี่ คนมักประมาท ว่าตัวเองไม่มีวันแก่ ไม่มีวันพิการ ไม่มีวันเกิดปัญหาช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่คิดแบบนี้ มีมากในสัดส่วนที่น่าตกใจ เช่น ไม่ยอมออกกำลังกาย ไม่ยอมวางแผนสุขภาพ ไม่ยอมวางแผนทางการเงิน ไม่ยอมเอื้อเฟื้อคนอื่น (แต่คาดหวังว่าจะมีคนอื่นมาเอื้อเฟื้อตัวเองตอนแก่ !)
  • การหยิบมาพูดถึง เป็นกุศลเชิงนโยบายรูปแบบหนึ่งครับ :)