ความเห็น 40155

HR for SMEs Clinic

ยม "บริษัทที่ดี สู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ ทำกันได้อย่างไร สอดคล้องกับ ทฤษฎี 8K's ของ ศ.ดร.จีระ อย่างไร"
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ และผู้สนใจทุกท่าน 

วันนี้ ผมขอร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการนำเอาบทความผมเขียนไว้ เมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่ นิด้า ในหลักสูตร การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตรุ่นที่ 9 หลังจากได้ศึกษา งานวิจัยในหนังสือ GOOD TO GREAT  จากบริษัทที่ดี สู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ และ  BUILT TO LAST องค์กรอมตะของ James C.Collins. และทีมงาน  ผมได้เรียบเรียงเขียนบทความนี้ โดยทำสรุปเปรียบเทียบบริษัทที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ ว่าเป็นบริษัทที่เจริญก้าวหน้า(อยู่ในตารางด้านซ้าย)  กับบริษัทที่ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเจริญก้าวหน้า(อยู่ในตารางด้านขวา) ให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่า บริษัทที่ประสบความสำเร็จ กับบริษัท ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ มีพฤติกรรมการบริหารจัดการอย่างไร  จากนั้นผมได้นำเอา ทฤษฎี 8 K’s ของ ศ.ดร.จีระ มาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวอย่างเช่น  พฤติกรรมขององค์กรที่ประสบความสำเร็จประการหนึ่ง คือ การฝันที่จะยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่กำไร  การจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ได้ องค์กรนั้นต้องมีทุนทางปัญญา และคิด ตัดสินใจใด ๆ นึกถึงความยั่งยืน ก็คือต้องมีทุนแห่งความยั่งยืน เป็นต้น

นอกจากนี้ พฤติกรรมองค์กรที่เจริญแล้ว บางพฤติกรรมยังสอดคล้องกับแนวคิดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย     อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่เขียนไว้ พื้นที่ใน Blog หน้านี้มีเนื้อที่จำกัด ท่านผุ้อ่าน สามารถอ่านเรื่องนี้ ต่อได้จาก blog หน้าถัดไป

ผมมีความเชื่อมั่นว่าหากองค์กร ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ รัฐหรือเอกชน ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าแล้ว ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปด้วย    ผมหวังว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนความรู้ จะเกิดประโยชน์กับท่านผู้สนใจ ครับ เชิญท่าน ติดตามสิ่งที่ผมเรียบเรียงไว้ ดังต่อไปนี้ 

สวัสดีครับ 

ยม  

 GOOD TO GREAT บริษัทที่ดี สู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ มีพฤติกรรมองค์กรอย่างไร

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอดรับกันทั่วไป
บริษัทที่ยังไม่สามรถสู่ความเป็นเลิศและยิ่งใหญ่ได้

·         ฝันที่จะยิ่งใหญ่ ไม่ใช่คิดแค่กำไร (ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนแห่งความสุข)

·     พนักงานทุกคนได้รับการจรรโลงใจด้วยอุดมคติในอันที่จะสร้างความก้าวหน้าต่อบริษัท (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม  ทุนทางความสุข) 

·         คิดแต่เรื่องกำไรเพียงอย่างเดียว·         พนักงานทำงานอย่างเดียว
·         ไม่ได้คิดถึงกำไรเป็นอันดับแรก การคิดถึงเรื่องกำไรเป็นเรื่องที่มาทีหลัง (ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน)·         คิดถึงเรื่องกำไรเป็นหลัก เป็นอันดับแรก
·         สามารถยึดอุตมคติและยังดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จได้ (ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุน)·         ทุ่มเททรัพยากรไปในเรื่องของการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคั่งให้กับบริษัท (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนแห่งทางด้าน IT )·         เริ่มกิจการด้วยหลักการ   (ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนแห่งความยั่งยืน)·         มีหลักการที่ทำให้พนักงานหล่อหลอมเป็นทีมงานที่มีสปิริตและงานชนิดทุ่มเท ทุ่มใจให้กับนวัตกรรม องค์กรก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนแห่งทางด้าน IT ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ไม่มีอุดมคติ มุ่งแต่ดำเนินธุรกิจไปอย่างเดียว·         ไม่มีการวิจัย·         เริ่มธุรกิจด้วยทุนอย่างเดียว·         ไม่ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม 
·         เคารพและสนับสนุนความสามารถของบุคคลให้ไปถึงจุดสุดยอด  (ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ภารกิจ คุณและการชี้นำของหลักการ คือหัวใจสำคัญ ไม่ใช่เครื่องจักร  (ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน )·         คน(PEOPLE) ผลิตภัณฑ์(PRODUCT) กำไร(PROFIT) คนต้องมาก่อน ต้องลงทุนเรื่องคนก่อน (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ให้การสนับสนุน ให้ความเคารพเฉพาะผู้มีระดับ·         กำไร คือหัวใจ·         คน(PEOPLE) ผลิตภัณฑ์(PRODUCT) กำไร(PROFIT) กำไรต้องมาก่อน มุ่งเน้นผลิตเพื่อสร้างกำไร คนอันดับรอง
·         มีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคิดว่าจะต้องกำไร   กำไรเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ขององค์กร  กำไรเป็นเงือนไขที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทอยู่ได้ เปรียบเสมือน อากาศที่เราหายใจ  ซึ่งแท้ที่จริง อากาศไม่ใช้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของชีวิต (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนแห่งทางด้าน IT ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ยังไม่เห็นว่าอะไรจะสำคัญกว่า กำไร·         กำไรคือวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่
·         สร้างผลิตภัณฑ์และให้บริการแก่สังคมได้นั่น คือคุณค่าหลักที่แท้จริงของบริษัท  (ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างกำไรอย่างเดียว ไม่ได้คำนึงถึงสังคม
·         การทำกำไร ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แต่เป็นระยะทางที่ทรงคุณค่า เพื่อจะบรรลุเป้าหมาย  แต่ต้องผสมผสานระหว่าง กำไรและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         กำไรเป็นเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียว
·         สร้างและให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้า วัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่กำไร แต่อยู่ที่ลูกค้ายอมรับเรา  เมื่อเราได้สร้างสิ่งที่เราภูมิใจ ถ้าลูกค้ายอมรับเรานั่นแหละคือกำไรโดยแท้ (ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         วัตถุประสงค์หลัก สร้างกำไร·         สร้างงานให้เกิดกำไร
·         การพัฒนาองค์กรและการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาการผลิต จะไม่หยุดนิ่งและมีความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         เน้นขบวนการผลิตเพื่อผลให้ได้ตามเป้า ส่งของให้ทันเพียงอย่างเดียว
·         ตระหนักถึง การพัฒนาการบริหาร การปรับปรุงองค์กร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  เสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         คำนึงถึงเรื่องกำไร เป็นหลัก
·         สร้างสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะได้กำไรอย่างเพียงพอต่อบริษัท และเพื่อที่พนักงานจะได้มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์   เสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         สร้างสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะได้กำไร เท่านั้น

·         บริการที่ดี

·         คุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม·         สร้างกำไรให้กับบริษัท พนักงานและต่อสังคม เสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )

·         บริการที่ดี

·         คุณภาพที่ดี ·         สร้างกำไร
·         พนักงานต้องมาก่อน โดยพัฒนาในด้านความซื่อสัตย์ พยายามมองเห็นความดีของพนักงานและพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  แต่งตั้งพนักงานที่เห็นว่าสามารถทำได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ลาออกไป มีอารมณ์ขันในการทำงาน ทำงานให้เป็นเรื่องสนุกเสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         กำไรต้องมาก่อน เน้นไปทางกำไร อย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพคน
·         ธุรกิจเกี่ยวข้องกับคน เราให้โอกาสเขาทั้งด้านทักษะและความสำเร็จต่อเขา พนักงานที่มีคุณภาพก็จะทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย พนักงานที่ทำงานไม่ถึงเป้าหมายจะถูกเชิญออกไป  ทำงานให้หนักแต่สนุกเสมอ   (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
·         กล้าที่จะเปลี่ยน  ปรับปรุง พัฒนา กล้าที่จะท้าทายอยู่เสมอเสมอ   (ทุนทาง IT  ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         คิดหนักถ้าจะปรับเปลี่ยน
·         เคารพความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น   สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์  เคารพต่อพนักงาน เอาใจใส่ต่อพนักงานแต่ละคน·         เป็นกันเอง  เอาใจเขามาใส่ใจเรา·         สร้างระบบการให้รางวัลต่อพนักงานดีเด่น ที่ชัดเจน·         คนคือพลัง  สินค้ามาจากพลังของพนักงาน(ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ทำตามที่สั่ง ทำตามที่เขียนไว้เป็นกฎเท่านั้น พนักงานคือคนระดับล่าง ผู้ปฎิบัติการ ·         แบ่งชั้น แยกระดับ  เผด็จการ ·         ไม่มีระบบการให้รางวัลต่อพนักงานดีเด่นที่ชัดเจน·         คนงานคือลูกจ้าง  ต้องใช้งานให้คุ้มค่า
·         มุ่งมั่นเพื่อความเจริญก้าวหน้า (ความมุ่งมันนั้นเกิดจากความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องการจะค้นคว้า สร้างและค้นพบเพื่อที่จะปรับปรุง) จึงทำให้มีการพูดคุยยอดขาย และธุรกิจกับพนักงาน  เพื่อกระตุ้นการสร้าง และจงสร้างความก้าวหน้าไปทุก ๆ วัน (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         มุ่งมั่นเพื่อสร้างกำไร  ไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับพนักงานมาก ให้ทุกคนทำงานให้คุ้มค่า
·         สร้างระบบการฝึกอบรม โรงเรียนในบริษัท เพื่อรองรับการพัฒนาพนักงาน ปลูกฝังให้พนักงานได้รู้เป้าหมาย และอุดมการณ์ของบริษัท มีหลักสูตรพัฒนาให้พนักงาน ·         ทำให้พนักงานเข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า จะเป็นที่หนึ่งหรือที่สอง ของธุรกิจนี้·         กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น แรงเหวี่ยง การจรรโลงและทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทาง IT ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         ไม่มีระบบการฝึกและพัฒนาบุคลากร หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ อุดมการณ์ เป้าหมายของบริษัท·         ไม่จำเป็นที่จะต้องให้พนักงานรู้เรื่อง เข้าใจวัตถุประสงค์หลักของบริษัท แค่ผู้บริหารก็พอ·         ไม่มีเวลาพอที่จะกระตุ้นพนักงานให้มีขวัญกำลังใจ
·         มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท ที่ล้ำเลิศ และเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ยกฐานะของสังคม ประเทศชาติ (ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ และทักษะ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความยั่งยืน ทุนทางความสุข ทุนทางสังคม )·         มีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างกำไร เพียงอย่างเดียว