ความเห็น 398525

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

นราทิพย์ แย้มโกสุมภ์ 4854273008
IP: xxx.57.177.186
เขียนเมื่อ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์( Strategy Management) วิเคราะห์  SWOT   -   การกำหนดกลยุทธ์                                 วิสัยทัศน์ , ภารกิจ , เป้าหมาย กลยุทธ์ระหว่างประเทศ  - กลยุทธ์ระดับบริษัท   -  เจริญเติบโต (Growth Strategies)-         คงที่ (Stabiliry Strategies)-         ตัดทอน (Retrenchment Strategies)                                    -  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ    -  การสร้างความแตกต่าง-         ผู้นำด้านต้นทุน-         การปรับตัวที่รวดเร็ว-         การมุ่งกลุ่มเจาะจง                                     - กลยุทธ์ระดับหน้าที่  -  การผลิต-         การตลาด-         การเงินและบัญชี-         การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,อื่น ๆ                                       - การปฎิบัติตามกลยุทธ์   โครงสร้าง , ผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร                                       - การควบคุมกลยุทธ์   และ  การประเมินผลกลยุทธ์จุดแข็ง(Strengths)  ข้อดีเด่นซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายใน1.        จุดแข็งทางการตลาด  -  จุดแข็งในส่วนประสมการตลาด , จุดแข็งในหน้าที่การตลาด2.        จุดแข็งด้านการเงิน3.        จุดแข็งด้านการผลิต4.        จุดแข็งด้านบุคลากร5.        จุดแข็งด้านอื่นขององค์การจุดอ่อน (Weaknesses)  ปัญหาหรือข้อเสียซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายใน1.        จุดอ่อนทางการตลาด จุดอ่อนในส่วนประสมการตลาด , จุดดอ่นในการบริหารการตลาด2.        จุดอ่อนด้านการเงิน3.        จุดอ่อนด้านการผลิต4.        จุดอ่อนด้านบุคลากร5.        จุดดอ่อนด้านอื่นขององค์การโอกาส  (Opportunities)  ข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก1.        สิ่งแวดล้อมจุลภาค ลูกค้าหรือตลาด , คู่แข่งขัน , ผู้ขายปัจจัยการผลิต , คนกลาง2.         สิ่งแวดล้อมมหภาค ประชากรศาสตร์,เศรษฐกิจ,เทคโนโลยี,สังคมและวัฒนธรรม,การเมือง,ทรัพยากรธรรมชาติอุปสรรค  (Threats)  ปัญหา ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เหมือนกับ โอกาส