ความเห็น 395349

การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ศูนย์วิบูลย์ฯ

น.ส.กฤษติยา อินต๊ะยศ รหัส 4754273203 รุ่นก40/13
IP: xxx.136.48.173
เขียนเมื่อ 

ความสำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธิ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่หน้าที่หรืองานที่มีขอบเขตจำกัดเฉพาะงานใดงานหนึ่ง แต่จะต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน้าที่ จะต้องประสมประสานผู้เชี่ยวชาญ และใช้ความพยายามของฝ่ายต่างๆในองค์การ ซึ่งความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้

1.การจัดการเชิงกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ(Strategicm management is aimed toward achieving orgainzation wide goals)

2.การจัดการเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์การ(Strategic management considers a broad range of stakeholders)

3.การจัดการเชิงกลยุทธ์นำมาซึ่งขอบเขตหลายช่วงเวลา(Strategic management entails multiple time horizons)

4.การจัดการเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Strategic management is concerned with both efificiency and effectiveness)